ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN - KHỐI 12 TRƯỜNG THPT AN LẠCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN LẠC

(Đề kiểm tra có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: TOÁN  - KHỐI 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

    Mã đề thi 132Họ, tên học sinh: Số báo danh:                                                                                                                              


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  ( 35 câu: làm bài trong 65 phút)

  (HS ghi, tô mã đề, chọn đáp án và tô đáp án đã chọn vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1: Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ dương.

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên

B. Hàm số đồng biến trên .

C. Hàm số đồng biến trên .

D. Hàm số nghịch biến trên .

Câu 4: Phương trình có nghiệm là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của khối chóp đã cho?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho hàm số . Tìm tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số trên .

A. B. C. D.

Câu 7: Tìm tập xác định của hàm số

A. B. C. D.

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số trên đoạn theo thứ tự là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở A, B, C, D dưới đây, có đúng một cực trị?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Một hình trụ có bán kính mặt đáy bằng thiết diện qua trục của hình trụ có diện tích 

           bằng . Tính diện tích xung quanh của hình trụ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Nếu hàm số có giá trị lớn nhất bằng thì giá trị của

A. B. C. D.

Câu 12: Có bao nhiêu số nguyên để phương trình có hai nghiệm  

       thỏa mãn ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:

A. B. C. D.

Câu 14: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị và đường thẳng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Đạo hàm của là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh , . Biết rằng hình chiếu vuông góc của lên là trung điểm . Tính thể tích của khối lăng trụ đó.

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Câu 12 : Một hình nón có bán kính mặt đáy bằng độ dài đường sinh bằng . Khối nón giới hạn bởi hình nón đó có thể tích bằng bao nhiêu ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng 5a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho hình chóp đều S.ABCD có tam giác SAC đều cạnh a,Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

C. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 21: Cho hàm số có đồ thị . Tìm tập tất cả các giá trị của tham số thực để có đúng hai tiệm cận đứng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Cho đồ thị của hàmsố . Trong các mệnh đề, mệnh đề nào   

         đúng ?

A. có ba điểm cực trị. B. không có điểm cực trị.

C. có một điểm cực trị D. có hai điểm cực trị.

Câu 23: Tìm đạo hàm của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Tìm tất các các giá trị của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt.

A. . B. .

C. . D. .

Câu 25: Tìm tập nghiệm của bất phương trình .

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Số nghiệm nguyên của bất phương trình là:

A. B. C. D. Vô số

Câu 27: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số có tập xác định là

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Cho khối nón (N) có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng . Tính thể tích V của khối nón (N).

A. . B. . C. . D. .

Câu 29: Biết phương trình nghiệm . Tính tổng

A. . B. . C. . D. .


Câu 30: Cho hai số thực dương . Rút gọn biểu thức .

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: Tính thể tích của khối tứ diện đều cạnh .

A. . B. . C. . D. .

Câu 32: Một khúc gỗ có dạng hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy là 40cm và chiều cao là 1m. Mổi mét khối gỗ này trị giá 3 triệu đồng. Hỏi khúc gỗ có giá trị bao nhiêu tiền ?

A. 1 triệu 600 nghìn đồng B. 480 nghìn đồng

C. 48 triệu đồng D. 4 triệu 800 nghìn đồng

Câu 33: Cho khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a, Tính thể tích của khối chóp đều S.ABCD.

A. B. C. D.

Câu 34: Tập nghiệm của bất phương trình là:

A. B. C. D.

Câu 35: Một khối trụ có bán kính đáy là r và có thiết diện qua trục là hình vuông. Khi đó diện tích xung quanh của khối trụ bằng:

A. . B. . C. . D. .

-- PHẦN II: TỰ LUẬN (5 câu: làm bài trong 25 phút)

     (HS trình bày tự luận 5 câu sau vào giấy làm bài thi tự luận)--------------------------------------C------------

Câu 1: Cho hàm số . Tìm m để hàm số có hai cực trị

Câu 2: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số và y = x + 1

Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau:

         trên đoạn [-4; 3]

Câu 4: Giải các phương trình sau:

a)   

  1.  

Câu 5: Giải bất phương trình sau:

           


                                                                HẾT

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu