ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 Môn thi: toán Khối: 12 TRƯỜNG TH – THCS – THPT HERMANN GMEINERSỞ GD VÀ ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS – THPT

HERMANN GMEINER


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn thi: toán Khối: 12

Ngày kiểm tra: 14/12/2019

Thời gian làm bài: 60 phút

 (không kể thời gian phát đề) 

Họ, tên thí sinh: ……………………………………

Số báo danh: ………………………………………. Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A. . B. . C. . D. .

 Câu 2. Cho khối chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh , hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt đáy trùng với trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa SC và (ABC) bằng . Thể  tích khối chóp S.ABC là :

A. . B. . C. . D. .

 Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số giảm trên các khoảng mà nó xác định ?

A. . B. . C. . D. .

 Câu 4. Cho hình chóp đều S.ABCD có tam giác SAC đều cạnh 2a,Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 5. Rút gọn biểu thức   với x > 0

A. . B. C. D.

 Câu 6. Trong không gian ,cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = 2a  . Tính diện tích xung quanh của  hình nón , nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.

A. B. C. D.

 Câu 7. Đồ thị trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào? 

A. . B. . C. . D. .


 Câu 8. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 2a và . Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 9. Tìm tập xác định của hàm số

A. . B. . C. . D. .

 Câu 10. Cho phương trình (1). Gọi là hai nghiệm của (1). Hãy chọn khẳng định đúng.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A. . B. . C. . D. .

 Câu 12. Cho hình chóp đôi một vuông góc. Tính thể tích của khối chóp biết

A. B. C. D.

 Câu 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Thể tích khối chóp S.ABCD là:

A. . B. . C. . D. .

 Câu 14. Cho hình trụ có được khi quay quanh hình chữ nhật ABCD quanh trục AD. Biết rằng AB = 2a, AD = 3a. Tính thể tích của hình trụ đó theo .

A. . B. . C. . D. .

 Câu 15. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'. Tam giác ABC vuông tại B có AB = 4a; AC = 5a. Cho AA' = 4a. Thể tích của khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

 Câu 16. Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt . Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn AB.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình là 

A. B. C. D. .

 Câu 18. Giải bất phương trình: 

A. . B. . C. . D. .

 Câu 19. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B ,SA vuông góc với đáy. Biết   Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 20. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang .

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng   và tiệm cận ngang

 Câu 21. Đạo hàm của hàm số

A. . B. . C. . D. .

 Câu 22. Cho hàm số . Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại, cực tiểu tại sao cho

A. . B. . C. . D. .

 Câu 23. Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, các quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không gian còn trống trong hộp chiếm:

A. . B. . C. . D. .

 Câu 24. Cho khối chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng , góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Tính thể tích khối chóp đều S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 25. Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Hàm số có tập giá trị là

C. Hàm số có tập giá trị là D. Đồ thị hàm số nhận trục làm tiệm cận đứng.

 Câu 26. Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây đúng.

A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

 Câu 27. Gọi là tổng các nghiệm của phương trình . Tính

A. . B. . C. . D. .

 Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh 2a; SO vuông góc với (ABCD); Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng 8; Tính SO

A. . B. . C. . D. .

 Câu 29. Cho , , . Khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

 Câu 30. Để làm một thùng phi hình trụ người ta cần hai miếng nhựa hình tròn làm hai đáy có diện tích mỗi hình là và một miếng nhựa hình chữ nhật có diện tích là để làm thân. Tính chiều cao của thùng phi được làm.

A. . B. . C. . D. .

----------- HẾT ----------

SỞ GD VÀ ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS – THPT

HERMANN GMEINER


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn thi: toán Khối: 12

Ngày kiểm tra: 14/12/2019

Thời gian làm bài: 60 phút

 (không kể thời gian phát đề) 

Họ, tên thí sinh: ……………………………………

Số báo danh: ………………………………………. Câu 1. Đồ thị trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào? 

A. . B. . C. . D. .

 Câu 2. Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, các quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không gian còn trống trong hộp chiếm:

A. . B. . C. . D. .

 Câu 3. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang .

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng   và tiệm cận ngang

 Câu 4. Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt . Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn AB.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 5. Cho phương trình (1). Gọi là hai nghiệm của (1). Hãy chọn khẳng định đúng.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 6. Cho khối chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh , hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt đáy trùng với trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa SC và (ABC) bằng . Thể  tích khối chóp S.ABC là :

A. . B. . C. . D. .


 Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B ,SA vuông góc với đáy. Biết   Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A. . B. . C. . D. .

 Câu 9. Giải bất phương trình: 

A. . B. . C. . D. .

 Câu 10. Cho khối chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng , góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Tính thể tích khối chóp đều S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 11. Rút gọn biểu thức   với x > 0

A. B. C. D. .

 Câu 12. Cho hình chóp đều S.ABCD có tam giác SAC đều cạnh 2a,Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 13. Tìm tập xác định của hàm số

A. . B. . C. . D. .

 Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Thể tích khối chóp S.ABCD là:

A. . B. . C. . D. .

 Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh 2a; SO vuông góc với (ABCD); Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng 8; Tính SO

A. . B. . C. . D. .

 Câu 16. Đạo hàm của hàm số

A. . B. . C. . D. .

 Câu 17. Trong không gian ,cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = 2a  . Tính diện tích xung quanh của  hình nón , nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.

A. B. C. D.

 Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình là 

A. B. C. D.

 Câu 19. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'. Tam giác ABC vuông tại B có AB = 4a; AC = 5a. Cho AA' = 4a. Thể tích của khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

 Câu 20. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 2a và . Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC.

A. . B. . C. . D. .


 Câu 21. Gọi là tổng các nghiệm của phương trình . Tính

A. . B. . C. . D. .

 Câu 22. Cho , , . Khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

 Câu 23. Để làm một thùng phi hình trụ người ta cần hai miếng nhựa hình tròn làm hai đáy có diện tích mỗi hình là và một miếng nhựa hình chữ nhật có diện tích là để làm thân. Tính chiều cao của thùng phi được làm.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 24. Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Đồ thị hàm số nhận trục làm tiệm cận đứng.

B. Hàm số có tập giá trị là

C. Hàm số có tập giá trị là

D. Hàm số đồng biến trên khoảng

 Câu 25. Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây đúng.

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

 Câu 26. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số giảm trên các khoảng mà nó xác định ?

A. . B. . C. . D. .

 Câu 27. Cho hình trụ có được khi quay quanh hình chữ nhật ABCD quanh trục AD. Biết rằng AB = 2a, AD = 3a. Tính thể tích của hình trụ đó theo .

A. . B. . C. . D. .

 Câu 28. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A. . B. . C. . D. .

 Câu 29. Cho hàm số . Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại, cực tiểu tại sao cho

A. . B. . C. . D. .

 Câu 30. Cho hình chóp đôi một vuông góc. Tính thể tích của khối chóp biết

A. B. C. D.

----------- HẾT ----------

SỞ GD VÀ ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS – THPT

HERMANN GMEINER


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn thi: toán Khối: 12

Ngày kiểm tra: 14/12/2019

Thời gian làm bài: 60 phút

 (không kể thời gian phát đề) 

Họ, tên thí sinh: ……………………………………

Số báo danh: ………………………………………. Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A. . B. . C. . D. .

 Câu 2. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A. . B. . C. . D. .

 Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh 2a; SO vuông góc với (ABCD); Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng 8; Tính SO

A. . B. . C. . D. .

 Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Thể tích khối chóp S.ABCD là:

A. . B. . C. . D. .

 Câu 5. Gọi là tổng các nghiệm của phương trình . Tính

A. . B. . C. . D. .

 Câu 6. Tìm tập xác định của hàm số

A. . B. . C. . D. .

 Câu 7. Trong không gian ,cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = 2a  . Tính diện tích xung quanh của  hình nón , nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.

A. B. C. D.

 Câu 8. Cho hình chóp đôi một vuông góc. Tính thể tích của khối chóp biết

A. B. C. D.

 Câu 9. Để làm một thùng phi hình trụ người ta cần hai miếng nhựa hình tròn làm hai đáy có diện tích mỗi hình là và một miếng nhựa hình chữ nhật có diện tích là để làm thân. Tính chiều cao của thùng phi được làm.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 10. Cho khối chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng , góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Tính thể tích khối chóp đều S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 11. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'. Tam giác ABC vuông tại B có AB = 4a; AC = 5a. Cho AA' = 4a. Thể tích của khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

 Câu 12. Cho khối chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh , hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt đáy trùng với trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa SC và (ABC) bằng . Thể  tích khối chóp S.ABC là :

A. . B. . C. . D. .

 Câu 13. Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt . Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn AB.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình là 

A. B. C. D. .

 Câu 15. Cho , , . Khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

 Câu 16. Đạo hàm của hàm số

A. . B. .C. . D. .

 Câu 17. Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Hàm số có tập giá trị là B. Đồ thị hàm số nhận trục làm tiệm cận đứng.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng D. Hàm số có tập giá trị là

 Câu 18. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B ,SA vuông góc với đáy. Biết   Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 19. Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, các quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không gian còn trống trong hộp chiếm:

A. . B. . C. . D. .

 Câu 20. Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây đúng.

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

 Câu 21. Cho phương trình (1). Gọi là hai nghiệm của (1). Hãy chọn khẳng định đúng.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 22. Rút gọn biểu thức   với x > 0

A. B. C. D.

 Câu 23. Đồ thị trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào? 

A. . B. . C. . D. .

 Câu 24. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 2a và . Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 25. Cho hàm số . Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại, cực tiểu tại sao cho

A. . B. . C. . D. .

 Câu 26. Cho hình trụ có được khi quay quanh hình chữ nhật ABCD quanh trục AD. Biết rằng AB = 2a, AD = 3a. Tính thể tích của hình trụ đó theo .

A. . B. . C. . D. .

 Câu 27. Giải bất phương trình: 

A. . B. . C. . D. .

 Câu 28. Cho hình chóp đều S.ABCD có tam giác SAC đều cạnh 2a,Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 29. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang .

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng   và tiệm cận ngang

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

 Câu 30. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số giảm trên các khoảng mà nó xác định ?

A. . B. . C. . D. .

----------- HẾT ----------

SỞ GD VÀ ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH – THCS – THPT

HERMANN GMEINER


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn thi: toán Khối: 12

Ngày kiểm tra: 14/12/2019

Thời gian làm bài: 60 phút

 (không kể thời gian phát đề) 

Họ, tên thí sinh: ……………………………………

Số báo danh: ………………………………………. Câu 1. Cho khối chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng , góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Tính thể tích khối chóp đều S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số giảm trên các khoảng mà nó xác định ?

A. . B. . C. . D. .

 Câu 3. Cho , , . Khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

 Câu 4. Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt . Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn AB.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 5. Cho hình chóp đều S.ABCD có tam giác SAC đều cạnh 2a,Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh 2a; SO vuông góc với (ABCD); Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng 8; Tính SO

A. . B. . C. . D. .

 Câu 7. Rút gọn biểu thức   với x > 0

A. B. C. . D.

 Câu 8. Đạo hàm của hàm số

A. . B. . C. . D. .

 Câu 9. Đồ thị trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào? 


A. . B. .

C. . D. .

 Câu 10. Cho hình trụ có được khi quay quanh hình chữ nhật ABCD quanh trục AD. Biết rằng AB = 2a, AD = 3a. Tính thể tích của hình trụ đó theo .

A. . B. . C. . D. .

 Câu 11. Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Hàm số có tập giá trị là B. Đồ thị hàm số nhận trục làm tiệm cận đứng.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng D. Hàm số có tập giá trị là

 Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình là 

A. . B. C. D.

 Câu 13. Gọi là tổng các nghiệm của phương trình . Tính

A. . B. . C. . D. .

 Câu 14. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng   và tiệm cận ngang

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang .

 Câu 15. Cho phương trình (1). Gọi là hai nghiệm của (1). Hãy chọn khẳng định đúng.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 16. Cho hàm số . Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số (C) có cực đại, cực tiểu tại sao cho

A. . B. . C. . D. .

 Câu 17. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A. . B. . C. . D. .

 Câu 18. Giải bất phương trình: 

A. . B. . C. . D. .

 Câu 19. Cho hình chóp đôi một vuông góc. Tính thể tích của khối chóp biết

A. B. C. D.

 Câu 20. Để làm một thùng phi hình trụ người ta cần hai miếng nhựa hình tròn làm hai đáy có diện tích mỗi hình là và một miếng nhựa hình chữ nhật có diện tích là để làm thân. Tính chiều cao của thùng phi được làm.

A. . B. . C. . D. .


 Câu 21. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'. Tam giác ABC vuông tại B có AB = 4a; AC = 5a. Cho AA' = 4a. Thể tích của khối lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

 Câu 22. Cho khối chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh , hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt đáy trùng với trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa SC và (ABC) bằng . Thể  tích khối chóp S.ABC là :

A. . B. . C. . D. .

 Câu 23. Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây đúng.

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng . B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

 Câu 24. Trong không gian ,cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = 2a  . Tính diện tích xung quanh của  hình nón , nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.

A. B. C. D.

 Câu 25. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 2a và . Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Thể tích khối chóp S.ABCD là:

A. . B. . C. . D. .

 Câu 27. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B ,SA vuông góc với đáy. Biết   Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. . B. . C. . D. .

 Câu 28. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A. . B. . C. . D. .

 Câu 29.