2 đề kinh tế lượngĐỀ SỐ 1:

Số liệu về thu nhập (X, USD/tuần) và chi tiêu (Y, USD/tuần) cho trong bảng sau:

X

31

35

40

45

47

50

60

Y

29

20

30

35

38

40

50

1)    Hãy xác định mô hình hồi quy của chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập

2)    Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận được.

3)    Tính độ lệch tiêu chuẩn của các

4)    Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%.

5)    Giải thích ý nghĩa của các khoảng tin cậy

6)    Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hay không?

7)    Tính hệ số xác định mô hình R2.

8)    Giải thích ý nghĩa  R2.

9)    Với mức thu nhập là 40 USD/tuần, hãy dự báo chi tiêu trung bình của một người với độ tin cậy  95%.

10)                                                                                                                                               Với mức thu nhập là 50USD/tuần, hãy dự báo giá trị chi tiêu riêng biệt của một người với độ tin cậy 95%.

Hết

ĐỀ SỐ 2

Bảng sau cho số liệu về Giá bán Y (đơn vị: ngàn USD/ft 2 ) và diện tích nhà ở X (đơn vi ft2)

Diện tich

1065

1254

1300

1577

1600

1750

1800

Giá bán

199,9

228

235

285

239

293

285

1)    Hãy ước lượng mô hình hồi quy

2)    Tính độ lệch tiêu chuẩn của các

3)    Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết diện tích có ảnh hưởng đến giá bán không?

4)    Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được.

5)    Với mức diện tích 2000 ft2, hãy dự báo giá bán trung bình với độ tin cậy 95%.

Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu