Kinh tế lượng tiếp theoĐỀ:

Số liệu về thu nhập (X, USD/tuần) và chi tiêu (Y, USD/tuần) cho trong bảng sau:

X

31

35

39

40

45

47

50

Y

29

23

29

36

32

38

42

1)  Hãy xác định mô hình hồi quy của chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập

2)  Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%.

3)  Với mức ý nghĩa 1%, hãy cho biết thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hay không?

4)  Tính hệ số xác định mô hình R2. Giải thích ý nghĩa  R2.

5)  Với mức thu nhập là 42 USD/tuần, hãy dự báo chi tiêu trung bình của một người với độ tin cậy  95%.

 

HẾT

ĐỀ SỐ 2

X

31

35

39

40

45

47

50

Y

29

23

29

36

30

38

41

1)  Hãy xác định mô hình hồi quy của chi tiêu phụ thuộc vào

2)  thu nhập

3)  Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%.

4)  Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hay không?

5)  Tính hệ số xác định mô hình R2. Giải thích ý nghĩa  R2.

6)  Với mức thu nhập là 43 USD/tuần, hãy dự báo chi tiêu trung bình của một người với độ tin cậy  95%.

Hết


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

Dành cho lớp DKE 31301và lớp học lại

NGÀY 21 THÁNG 09 NĂM 2013:

Nội dung đề ra:

Số liệu về thu nhập (X, USD/tuần) và chi tiêu (Y, USD/tuần) cho trong bảng sau:

X

31

35

39

40

45

47

50

Y

29

23

29

36

32

38

42

1)   Hãy xác định mô hình hồi quy của chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập

2)   Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%.

3)   Với mức ý nghĩa 1%, hãy cho biết thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hay không?

4)   Tính hệ số xác định mô hình R2. Giải thích ý nghĩa  R2.

5)   Với mức thu nhập là 42 USD/tuần, hãy dự báo chi tiêu trung bình của một người với độ tin cậy  95%.

Hết

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu