Giữa Kì Kinh Tế LượngNgày 3 tháng 10 năm 2012

Đề kiểm tra giũa kỳ

Lớp DQK21002

Đề sô1 :

Cho các số liệu của Y (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) và X (tổng sản phẩm quốc nội) trong các năm 1980-1991 của Hoa kỳ cho trong bảng sau: (đơn vị tính là tỉ đô la năm 1987)

Năm

Y

X

Năm

Y

X

1980

2447,1

3776,3

1986

2969,1

4404,5

1981

2476,9

3843,1

1987

3052,2

4539,9

1982

2503,7

3760,3

1988

3162,4

4718,6

1983

2619,4

3906,6

1989

3223,3

4838

1984

2746,1

4148,5

1990

3260,4

4877,5

1985

2865,8

4279,8

1991

3240,8

4821

Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

a. Hãy ước lượng mô hình hồi quy của chi tiêu tiêu dùng cá nhân phụ thuộc vào tổng sản phẩm quốc nội và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

b. Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

c. Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95%.

d. Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của chi tiêu tiêu dùng cá nhân khi tổng sản phẩm quốc nội là 5000 tỉ đô la, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu