GIẢI TÍCH 2. dTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                                  KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                                 HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013


ĐỀ THI HỌC PHẦN : GIẢI TÍCH 2.                                                                    ĐỀ SỐ: 02.

DÀNH CHO LỚP: CLI1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

                                         Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1:

Tính các tích phân bội sau:

với .

trong đó .                                           

Câu 2

Tính tích phân đường và tích phân mặt sau :

từ  đến  theo đường .

trong đó S là phần mặt cầu: .

Câu 3:

Giải các phương trình phân sau:

.

.

Hết

                                               Tp.HCM, ngày …… tháng ……năm 2013.

Duyệt của Bộ môn Toán- Giải tích                    Người ra đề

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu