Kinh tế Lượng - Giữa kìNgày 3 tháng 10 năm 2012

Đ kim tra gia kỳ

Môn: Kinh Tế Lượng

Lp : DQK21002

Đề số 2:

Nội dung đề cho:

Bảng sau cho biết số liệu về thu nhập khả dụng (X : 100.000 VNĐ) và chi tiêu cho tiêu dùng
(Y : 100.000 VNĐ).

X

65,61

 

61,05

 

63,36

 

67,42

 

67,86

 

83,39

 

84,26

 

77,41

 

70,08

 

77,44

 

75,79

 

81,89

 

Y

60,22

55,41

57,17

60,84

60,73

76,04

76,42

69,34

61,75

68,78

67,07

72,94

Biết rằng Y và X có quan hệ tuyến tính với nhau.

Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy nhận được.

Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được.

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến chi tiêu không ?

Hãy dự báo giá trị cá biệt khi  mức thu nhập khả dụng là 8,5 triệu đồng, với độ tin cậy 95%.

Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu