Hóa Học - Lan Anh Nguyễnbài này nữa ạ:
cho 43gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào 1,5 lít dung dịch Na2CO3 0,4M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 39,7 gam kết tủa A và dung dịch B.
a,tính phần trăm khối lượng các chất trong A.
b,tính tổng khối lượng muối trong dung dịch B
giải:
số mol Na2CO3 là: n=0,4.1,5=0,6 mol.
Gọi số mol hỗn hợp là a thì: 43/mBaCl2<a<43/mCaCl2.
=>0,2067<a<0,388=>a<0,6.
Do đó ở đây kết tủa hoàn toàn, tức là không còn BaCl2 và CaCl2 trong dung dịch B.
a.   BaCl2+Na2CO3àBaCO3+2NaCl
x…………x…………….x……….2x
CaCl2+Na2CO3àCaCO3+2NaCl
y…………y…………..y……....2y
ta có hệ phương trình:

mBaCl2+ mCaCl2=43 và mBaCO3+ mCaCO3=39,7
=>x.208+y.111=43 và x.197+y.100=39,7
=>208x+111y=43 và 197x+100y=39,7
Giải hệ trên ta được:
X=0,1, y=0,2.
=> mBaCO3=0,1.197=19,7g, mCaCO3=0,2.100=20 g.
=>    % mBaCO3=(19,7/39,7).100=49,62%
%mCaCO3=(20/39,7).100=50,38%.
b.   Khối muộng muối trong B.
Số mol Nà2CO3 dư=0,6-0,1-0,2=0,3 mol.
Số mol NaCl=2.0,1+2.0,2=0,6 mol

mmuối=mNa2CO3 +mNaCl=0,3.106+0,6.58,5=66,9 g.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu