Hóa - Lan Anh Nguyễnthầy ơi cho em hỏi bài này với ạ:
nung 10gam hỗn hợp MgCO3,CaCO3,Al2O3 trong đó Al2O3 chiếm 10% khối lượng thu được 5,688gam chất rắn,khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M thu được m gam kết tủa.
a,tính khối lượng mỗi muối cacbonat trong hỗn hợp đầu.
b,tính m=?
gải:
a.
khối lượng Al2O3: m=10.10%=1 g.
MgCO3àMgO+CO2.
x…………x…….x
CaCO3àCaO+CO2
y…………y……y
ta có hệ phương trình.
mMgCO3+mCaCO3+mAl2O3=10 và mMgO+mCaO+mAl2O3=5,688
=>x.84+y.100+1=10 và x.40+56.y+1=5,688
=>84x+100y=9 và 40x+56y=4,688
Giải hệ phương trình trên ta được:
X=0,05, y=0,048
=> mMgCO3=x.84=4,2, mCaCO3=0,048.100=4,8.
b. số mol khí CO2=x+y=0,05+0,048=0,0948 mol.
Số mol Ba(OH)2=0,4.0,2=0,08 mol.
Số mol CO2>số mol Ba(OH) nên tạo ra 2 muối:
200Ba(OH)2+237CO2à163BaCO3+37Ba(HCO3)2+163H2O
0,08………....0,0948……..0,0625………0,0148…….0,0625
ở đây em có thể tách thành 2 phương trình để dể cân bằng cũng được. Do thầy chỉ thích viết 1 phương trình thôi nên cân bằng có hệ số lớn.
khối lượng kết tủa là: mBaCO3=0,0625.197=12,3125 g.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu