Kiểm tra giữa kì kinh tế lượngĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

LỚP DKE 11101

Câu 1. (6điểm) Quan sát về lượng hàng bán được của mặt hàng A (Y-tấn/tháng) và chi phí quảng cáo (X- triệu đồng/tháng) ở một số khu vực bán hàng, người ta thu được các số liệu sau:

X

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

Y

32

32

35

34

36

36

37

38

40

43

a. Lập mô hình hồi quy tuyến tính mẫu và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được.

b. Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

c. Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

Câu 2. (4điểm) Sau đây là hàm hồi quy của doanh số bán (Y : triệu đồng) theo giá bán (X : triệu đồng) và chi phí chào hàng  (Z : triệu đồng) với cỡ mẫu là 20 như sau :

      

a. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy, với mức ý nghĩa 1%.

b. Chi phí chào hàng có ảnh hưởng đến doanh số bán không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu