KTL-SGU 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.1

 

X

3

5

6

7

8

6

10

12

15

19

 

 

 

Y

10

14

16

19

20

22

18

25

27

30

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt biến bình phương của X

 

 

 

 

 

 

1.

Độ lệch chuẩn của biến X

=

 

 

Hệ số tương quan giữa Y và bình phương của X

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn (MH [1]) bằng bình phương nhỏ nhất

 

 

2.

Ước lượng điểm hệ số góc của mô hình

=

 

 

Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không (C / K)?; P-value của kiểm định đó

=

 

 

3.

Kiểm định tự tương quan bậc 1 bằng kđ BG, có tự tương quan không?

=

 

 

Kiểm định dạng hàm bằng Ramsey thêm 1 phần tử, thống kê F

=

 

4.

Ước lượng biến phụ thuộc ứng với quan sát đầu tiên

=

 

 

Có bao nhiêu phần dư mang dấu dương?

=

 

 

 

 

 

 

Với E là phần dư thu được từ mô hình [1],

 

 

 

Hồi quy E2 theo bình phương biến X, có hệ số chặn, được mô hình [2]

 

 

5.

Hệ số xác định của mô hình [2]

=

 

 

Ước lượng điểm hệ số góc của [2]

=

 

6.

Mô hình [2] dùng để kiểm định khuyết tật gì của mô hình [1]? (viết tắt)

=

 

 

Theo kiểm định này, mô hình [1] có khuyết tật đó không? (C / K)

=

 

 

 

 

 

 

Thêm biến bình phương của X vào mô hình [1], được mô hình [3]

 

 

7.

Ước lượng điểm hệ số của biến mới thêm vào

=

 

 

Có nên thêm biến vào mô hình [1] không? (C/K)

=

 

8.

Kiểm định phương sai sai số bằng White có tích chéo, thì thống kê c2

=

 

 

Theo kiểm định này, [3] có phương sai sai số là

=

 

 

 

 

 

 

Đánh giá mức độ đa cộng tuyến của mô hình [3]

 

 

 

Hồi quy bình phương của X theo X, có hệ số chặn

 

 

9.

Hệ số xác định của hồi quy phụ này

=

 

 

Tổng bình phương phần dư

=

 

 

Có ý kiến PRF của Y theo X có dạng đường cong bậc ba đầy đủ

 

 

 

Hãy ước lượng mô hình thể hiện điều đó (MH [4])

 

 

10.

Theo các kiểm định T, có mấy hệ số có ý nghĩa thống kê ?

=

 

 

Hàm hồi quy có phù hợp không?

=

 

::

 


 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.2

 

X

8

9

12

14

12

13

15

17

19

25

 

 

 

Y

13

15

19

16

17

18

21

26

29

31

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt biến giả D1 = 1 với 5 quan sát đầu, D1 = 0 với các quan sát còn lại

 

 

 

(Gọi là giai đoạn đầu và giai đoạn sau)

 

 

1.

Biến Y có phân phối chuẩn không? (C/K), P-value của kiểm định

=

 

 

 

Hệ số tương quan của X và biến giả

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn (MH [1]) bằng bình phương nhỏ nhất

 

 

2.

Ước lượng điểm hệ số chặn của mô hình

=

 

 

Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không (C/K)? P-value kiểm định đó

=

 

 

3.

Kiểm định phương sai sai số theo White, thống kê F

=

 

 

Theo đó, mô hình có phương sai sai số thay đổi hay đồng đều?

=

 

4.

Kiểm định tự tương quan đến bậc 2 theo BG, thống kê c2

=

 

 

Theo đó, mô hình có tự tương quan đến bậc 2 không? (C/K)

=

 

 

 

 

 

 

Với E là phần dư thu được từ mô hình [1]

 

 

 

Hồi quy E theo trễ bậc 1 của E, có hệ số chặn (mô hình [2])

 

 

5.

Ước lượng điểm hệ số góc của hồi quy phụ

=

 

 

Hệ số đó có ý nghĩa thống kê không? (C / K)

=

 

6.

Trễ bậc 1 của phần dư giải thích bao nhiêu % sự biến động của E

=

 

 

Theo hồi quy phụ này, mô hình [1] có tự tương quan bậc 1 không?

=

 

 

 

 

 

 

Thêm biến giả đã đặt vào mô hình [1], được mô hình [3]

 

 

7.

Ước lượng điểm hệ số của biến giả

=

 

 

Hệ số đó có ý nghĩa thống kê không? (C / K)

=

 

8.

Giá trị phần dư ứng với quan sát đầu tiên

=

 

 

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc

=

 

 

 

 

 

 

Cho rằng giữa hai giai đoạn cả hệ số chặn và hệ số góc đều khác nhau

 

 

 

Đặt biến phù hợp và thêm vào mô hình (được mô hình [4])

 

 

9.

Ước lượng điểm mức chênh lệch của hệ số chặn giữa hai giai đoạn

=

 

 

Ước lượng điểm mức chênh lệch của hệ số góc giữa hai giai đoạn

=

 

 

 

 

 

 

Kiểm định dạng hàm của [4] bằng kiểm định Ramsey thêm 1 phần tử

 

 

10.

Thống kê F của kiểm định này

=

 

 

Mô hình có thiếu biến hay không? (C/K) Giá trị p_value của kiểm định F

=

 

 

::

  

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.3

 

X

6

8

9

11

13

15

17

14

20

28

 

 

 

Y

10

15

14

18

17

20

25

26

22

24

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt biến Z là căn bậc 2 của X

 

 

 

 

 

 

1.

Trong ba biến, có mấy biến phân phối chuẩn?

=

 

 

Hệ số tương quan giữa Y và biến căn bậc 2 của X

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng bình phương nhỏ nhất (MH [1])

 

 

2.

Ước lượng điểm thay đổi của Y khi X tăng 1 đơn vị

=

 

 

X giải thích bao nhiêu % sự biến động của Y?

=

 

3.

Kiểm định dạng hàm bằng Ramsey thêm 1 phần tử, thì thống kê F

=

 

 

Theo kiểm định này, mô hình có dạng hàm đúng hay sai?

=

 

4.

Giá trị ước lượng biến phụ thuộc ứng với quan sát đầu tiên

=

 

 

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số hồi quy

=

 

 

 

 

 

 

E là phần dư, Ŷ là ước lượng của Y từ [1], hồi quy E2 theo Ŷ 2 có hệ

 

 

 

số chặn (MH [2]) để kiểm định khuyết tật cho [1]

 

 

5.

Giá trị trung bình biến phụ thuộc của mô hình này

=

 

 

Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không? (C / K) ; P-value kiểm định

=

 

 

6.

Theo kiểm định này, [1] có phương sai sai số đồng đều hay thay đổi?

=

 

 

P-value của kiểm định trong ý trên

=

 

 

 

 

 

 

Thêm vào [1] biến căn của X, được mô hình [3]

 

 

7.

Biến mới có cần thêm vào không? (C/K); P-value kiểm định đó

=

 

 

 

Hệ số xác định điều chỉnh của [3]

=

 

8.

K.định tự tương quan bậc 1 theo BG, theo kiểm định F có khuyết tật không?

=

 

 

P_value tương ứng với kiểm định c2

=

 

 

 

 

 

 

Để đánh giá mức độ đa cộng tuyến trong [3]

 

 

 

Hồi quy hai biến độc lập của [3] theo nhau, có hệ số chặn

 

 

9.

Hệ số xác định của hồi quy phụ này

=

 

 

Bản thân mô hình hồi quy phụ này có đa cộng tuyến không?

=

 

 

 

 

 

 

Chia phương trình mô hình [3] cho căn của X, được [4]

 

 

10.

Khi Z tăng 1 đơn vị thì Y tăng tương ứng bao nhiêu đơn vị?

=

 

 

Hệ số xác định của [4]

=

 

::

 
 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.4

 

X

5

8

10

6

8

12

14

15

18

16

 

 

 

Y

20

19

15

18

17

10

12

11

10

7

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt biến Z bằng Y2 – X2

 

 

 

 

 

 

1.

Độ lệch chuẩn của biến X

=

 

 

Giữa X và Z, Y tương quan với biến nào chặt hơn? Hệ số tương quan đó

=

 

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng bình phương nhỏ nhất (MH [1])

 

 

2.

Ước lượng điểm hệ số góc của mô hình

=

 

 

Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê không? (C/K) và P-value kiểm định đó

=

 

 

3.

Kiểm định tự tương quan bậc 1 theo BG, P-value kiểm định F

=

 

 

Theo kiểm định c2, mô hình [1] có tự tương quan bậc 1 là Đúng hay Sai?

=

 

4.

Giá trị ước lượng ứng với quan sát đầu tiên

=

 

 

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số hồi quy

=

 

 

 

 

 

 

Với Phần dư thu được từ mô hình [1],

 

 

 

Hồi quy phần dư theo trễ bậc 1 của nó, có hệ số chặn (MH [2])

 

 

5.

Ước lượng điểm hệ số ứng với biến trễ bậc 1 của phần dư

=

 

 

Hệ số của biến trễ bậc 1 đó có ý nghĩa thống kê không?

=

 

6.

Theo hồi quy [2], mô hình [1] có tự tương quan bậc 1 không?

=

 

 

Tổng bình phương phần dư của hồi quy [2]

=

 

 

 

 

 

 

Thêm biến Z vào mô hình [1], được [3]

 

 

7.

Hệ số của biến mới thêm vào có ý nghĩa không? (C/K), và P-value

=

 

 

 

Khi đó ước lượng hệ số của biến X tăng hay giảm so với [1]?

=

 

8.

Kiểm định dạng hàm của [3] theo Ramsey, thêm 1 phần tử, thống kê F

=

 

 

Theo thống kê này, Mô hình [3] có dạng Đúng hay Sai?

=

 

 

 

 

 

 

Nghi ngờ [3] có tự tương quan đến bậc 3, hồi quy phần dư của [3] theo

 

 

 

trễ bậc 1, bậc 2, bậc 3 của nó, có hệ số chặn

 

 

9.

MH [3] có tự tương quan bậc 3 không? (C/K), P-value

=

 
 

 

MH [3] có tự tương quan bậc 2 không? (C/K), P-value

=

 
 

 

 

 

 

 

Đổi mô hình [3] sang dạng hàm mũ dạng Cobb-Douglas

 

 

10.

Hệ số xác định của mô hình ước lượng

=

 

 

Ước lượng điểm hệ số co giãn của Y theo X

=

 

::

 
 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.5

 

X

6

9

10

12

15

14

17

16

20

19

 

 

 

Y

18

14

13

10

12

11

9

7

6

4

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt các biến trễ bậc 1 của Y và X

 

 

 

 

 

 

1.

Độ lệch chuẩn của biến X

=

 

 

Trong các biến X, trễ của X, trễ của Y, biến Y tương quan chặt nhất với

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng bình phương nhỏ nhất (MH [1])

 

 

2.

Ước lượng điểm hệ số chặn của mô hình

=

 

 

Biến X có giải thích cho Y không? (C/K), và P-value kiểm định đó

=

 

 

3.

Kiểm định phương sai sai số theo White, thống kê F

=

 

 

Theo kiểm định này, phương sai thay đổi hay đồng đều?

=

 

4.

Giá trị ước lượng của biến phụ thuộc ứng với quan sát đầu tiên

=

 

 

Hiệp phương sai của ước lượng hai hệ số trong mô hình

=

 

 

 

 

 

 

Lưu giá trị ước lượng biến phụ thuộc là YM, thêm YM2

 

 

 

vào mô hình [1], được mô hình [2]

 

 

5.

Ước lượng điểm hệ số của biến bình phương

=

 

 

Hệ số xác định của hồi quy này

=

 

6.

Mô hình [2] dùng để kiểm định khuyết tật nào của mô hình [1]?

=

 

 

Mô hình [1] có khuyết tật đó không? (C/K) P_value của kiểm định

=

 

 

 

 

 

 

 

Thêm hai biến trễ của X và Y vào mô hình [1], được mô hình [3]

 

 

7.

Hệ số xác định của mô hình mới này

=

 

 

Hàm hồi quy có phù hợp (C/K) ? và P-value

=

 
 

8.

Kiểm định tự tương quan bậc 1 của [3] theo BG, thống kê c2

=

 

 

Theo kiểm định này, [3] có tự tương quan bậc 1 không? (C/K)

=

 

 

 

 

 

 

Kiểm định PSSS thay đổi trong mô hình [3] bằng kiểm định White

 

 

 

không có tích chéo

 

 

9.

Hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ

=

 

 

Mô hình [3] có PSSS thay đổi hay đồng đều?

=

 

 

 

 

 

 

Ước lượng [1] bằng phương trình sai phân tổng quát, với  = 0,8

 

 

10.

Hệ số xác định của mô hình sai phân tổng quát

=

 

 

Thống kê Durbin-Watson của mô hình sai phân tổng quát

=

 

::

 
 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.6

 

X

6

8

11

13

12

16

19

16

18

20

 

 

 

Y

5

7

9

10

11

18

15

12

19

20

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt biến D1 = 1 với 5 quan sát đầu, và bằng 0 với các quan sát còn lại

 

 

 

Lưu ý lấy lại số quan sát

 

 

1.

Độ lệch chuẩn của biến X

=

 

 

Trong các cặp biến của Y, X, D1, cặp nào có tương quan chặt nhất

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng bình phương nhỏ nhất (MH [1])

 

 

2.

Hệ số xác định điều chỉnh

=

 

 

Tổng bình phương phần dư

=

 

3.

Kiểm định dạng hàm theo Ramsey, thêm 1 phần tử, thống kê F

=

 

 

Theo kiểm định này, dạng hàm đúng hay sai ?

=

 

4.

Giá trị ước lượng ứng với quan sát cuối cùng

=

 

 

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số hồi quy

=

 

 

 

 

 

 

Với E là phần dư thu được từ mô hình [1], hồi quy E theo trễ bậc 1

 

 

 

và trễ bậc 2 của nó, không có hệ số chặn (MH [2])

 

 

5.

Ước lượng điểm hệ số biến trễ bậc 2

=

 

 

Theo hồi quy này, mô hình [1] có tự tương quan bậc 2 không?

=

 

6.

Mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của phần dư?

=

 

 

Theo kiểm định này, mô hình [1] có tự tương quan bậc 1 không?

=

 

 

 

 

 

 

Thêm tích của biến giả và biến X vào mô hình [1], được MH [3]

 

 

7.

Hệ số của biến mới thêm vào có ý nghĩa thống kê không?

=

 

 

Ước lượng điểm chênh lệch hệ số góc giữa hai giai đoạn

=

 

8.

Kiểm định phương sai sai số theo White không tích chéo, thống kê F

=

 

 

Theo kiểm định F, MH [3] có phương sai sai số đồng đều? (Đúng/Sai)

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy mô hình biến giả tác động đến cả hệ số chặn và hệ số góc

 

 

 

của mô hình Y phụ thuộc X (được MH [4])

 

 

9.

Ước lượng điểm chênh lệch hệ số chặn giữa hai trường hợp

=

 

 

Mức chênh lệch này có ý nghĩa thống kê không?

=

 

 

Hồi quy bình phương phần dư của [4] theo bình phương giá trị ước

 

 

 

lượng biến phụ thuộc của [4] có hệ số chặn

 

 

10.

Thống kê F kiểm định sự phù hợp của mô hình này

=

 

 

Mô hình này nhằm kiểm định khuyết tật gì của [4]

=

 

::

 
 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.7

 

X

3

4

5

9

6

8

5

9

9

10

 

 

 

Y

4

8

12

10

14

18

17

15

16

18

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt hai biến ln(Y) và ln(X)

 

 

 

 

 

 

1.

Độ lệch chuẩn của biến X

=

 

 

Hệ số tương quan giữa ln(Y) và ln(X)

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng bình phương nhỏ nhất (MH [1])

 

 

2.

Mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của biến Y?

=

 

 

Hàm hồi quy có phù hợp không (C/K)? & Pvalue của kiểm định đó

=

 

 

3.

Kiểm định tự tương quan bậc 1 theo BG, P-value kiểm định F

=

 

 

Kiểm định dạng hàm theo Ramsey thêm 1 nhân tử, dạng hàm Đúng hay Sai

=

 

4.

Giá trị phần dư ứng với quan sát cuối cùng

=

 

 

Có bao nhiêu quan sát mà giá trị thực tế Y lớn hơn giá trị ước lượng Ŷ?

=

 

 

 

 

 

 

Với E là phần dư và Ŷ là ước lượng biến phụ thuộc của [1]

 

 

 

Hồi quy E theo X và Ŷ2 có hệ số chặn (mô hình [2])

 

 

5.

Ước lượng điểm hệ số của biến Ŷ2

=

 

 

Hệ số đó có ý nghĩa thống kê không (C/K)? Giá trị p_value tương ứng

=

 

 

6.

Hồi quy phụ này để kiểm định khuyết tật nào của mô hình [1]?

=

 

 

Tổng bình phương phần dư của hồi quy phụ này

=

 

 

 

 

 

 

Đổi mô hình [1] sang dạng Logarit, được mô hình [3]

 

 

7.

Hệ số xác định bằng bao nhiêu%

=

 

 

Khi X thay đổi 1% thì ước lượng thay đổi của Y là bao nhiêu %?

=

 

8.

Kiểm định phương sai sai số thay đổi theo White, thống kê F

=

 

 

Theo kiểm định này, phương sai sai số đồng đều hay thay đổi?

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy trị tuyệt đối phần dư của mô hình [3] theo biến độc lập

 

 

 

của [3] và hệ số chặn, được mô hình [4]

 

 

9.

Mô hình [4] nhằm kiểm định khuyết tật gì của [3]?

=

 

 

Theo kiểm định này, [3] có khuyết tật đó không?(C/K) P_value của k.định

=

 

 

 

 

 

 

Kiểm định PSSS thay đổi của [3] bằng kiểm định Park

 

 

10.

Hệ số xác định của hồi quy phụ

=

 

 

Theo kiểm định này, [3] có phương sai sai số thay đổi không?

=

 

::

 
 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.8

 

X

4

6

8

10

7

8

9

12

15

18

 

 

 

Y

11

14

15

13

20

16

19

23

18

16

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt biến bình phương của X

 

 

 

 

 

 

1.

Giá trị trung bình của Y

=

 

 

Hệ số tương quan của Y và X2

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng bình phương nhỏ nhất (MH [1])

 

 

2.

Ước lượng điểm hệ số chặn của mô hình

=

 

 

Thống kê T kiểm định về ý nghĩa thống kê của hệ số góc

=

 

3.

Kiểm định phương sai sai số theo White, thống kê F

=

 

 

Theo kiểm định đó, mô hình có phương sai sai số thay đổi không?

=

 

4.

Giá trị ước lượng biến phụ thuộc ứng với quan sát đầu tiên

=

 

 

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của mô hình

=

 

 

 

 

 

 

Với E là phần dư từ mô hình [1], hồi quy E theo trễ bậc 1 của nó

 

 

 

và có hệ số chặn (mô hình [2])

 

 

5.

Hệ số xác định của hồi quy này

=

 

 

Thống kê F để kiểm định sự phù hợp của hồi quy phụ này

=

 

6.

Hồi quy này dùng để kiểm định về khuyết tật nào của [1]

=

 

 

Theo kiểm định này, mô hình [1] có khuyết tật đó không? Giá trị p_value

=

 

 

 

           

 

 

 

Thay biến độc lập trong MH [1] bằng bình phương của nó, được [3]

 

 

7.

Ước lượng điểm hệ số của biến mới

=

 

 

Kiểm định tự tương quan bậc 1 theo BG, mô hình có tự tương quan không?

=

 

8.

Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến không?

=

 

 

So sánh [1] và [3], mô hình nào giải thích được cho Y nhiều hơn?

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm định PSSS thay đổi của [3] bằng kiểm định Park

 

 

9.

Hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ

=

 

 

Theo kiểm định này, [3] có PSSS thay đổi hay đồng đều?

=

 

 

Giả sử mô hình [3] có tự tương quan bậc 1, ước lượng các hệ số của [3]

 

 

 

qua phương trình sai phân tổng quát, với  = 0,7

 

 

10.

Hệ số xác định của mô hình sai phân tổng quát

=

 

 

Hệ số góc của mô hình [3] ước lượng theo mô hình này

=

 

::

 
 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.9

 

X

6

8

9

5

6

12

14

16

15

17

 

 

 

Y

19

17

16

18

15

17

10

9

8

3

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt biến Z = 2X3

 

 

 

 

 

 

1.

Độ lệch chuẩn của biến Y

=

 

 

Hệ số tương quan giữa Y và Z

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng bình phương nhỏ nhất (MH [1])

 

 

2.

Tổng bình phương phần dư của mô hình

=

 

 

Ước lượng điểm hệ số góc

=

 

3.

Kiểm tự tương quan bậc 1 theo BG, ước lượng hệ số biến trễ

=

 

 

Theo kiểm định này, [1] có tự tương quan bậc 1 không?

=

 

4.

Giá trị phần dư ứng với quan sát cuối cùng

=

 

 

Bao nhiêu quan sát mà giá trị thực tế của Y nhỏ hơn giá trị ước lượng Ŷ?

=

 

 

 

 

 

 

Lưu giá trị ước lượng Ŷ  của mô hình [1]

 

 

 

Thêm vào mô hình [1] biến Ŷ2, được MH [2]

 

 

5.

Hệ số xác định của mô hình mới

=

 

 

Mô hình [2] dùng để kiểm định khuyết tật gì của mô hình [1]

=

 

6.

Theo mô hình [2] thì mô hình [1] có khuyết tật đó không?

=

 

 

Kiểm định Ramsey thêm 1 phần tử đối với mô hình [1], giá trị F quan sát

=

 

 

 

 

 

 

Thêm vào mô hình [1] biến xu thế thời gian T , được mô hình [3]

 

 

7.

Ước lượng điểm hệ số tương ứng với biến T

=

 

 

Mô hình [3] có phù hợp không? P_value của kiểm định

=

 

 

8.

Kiểm định tự tương quan bậc 1 theo BG, thống kê F

=

 

 

Theo kiểm định này, mô hình [3] có tự tương quan không?

=

 

 

           

 

 

 

Cho rằng hệ số chặn của mô hình [1] là khác nhau giữa 5 quan sát đầu

 

 

 

và 5 quan sát sau. Hãy đặt biến giả và ước lượng mô hình phù hợp

 

 

9.

Ước lượng điểm chênh lệch hệ số chặn giữa hai giai đoạn

=

 

 

Hệ số chặn có thực sự khác nhau giữa hai giai đoạn không?

=

 

 

Thêm biến để đánh giá ý kiến cho rằng giữa 5 quan sát đầu và sau thì

 

 

 

cả hệ số chặn và góc đều khác nhau

 

 

10.

Ước lượng mức chênh lệch hệ số góc

=

 

 

Hệ số góc có thực sự khác nhau không? (C/K)

=

 

::

 
 

Nhập chính xác số liệu với 10 quan sát sau, nếu sai sót sẽ sai toàn bộ về sau

 

Đề 26.10

 

X

6

7

5

8

9

7

12

11

13

18

 

 

 

Y

15

13

10

9

11

8

9

5

6

4

 

 

 

Kiểm tra số liệu đã nhập, thực hiện yêu cầu và điền kết quả sau dấu "="

 

 

 

(chính xác, không làm tròn số). Cho a = 5%.

 

 

 

Đặt Z là nghịch đảo của X

 

 

 

 

 

 

1.

Giá trị trung bình của biến Y

=

 

 

Hệ số tương quan giữa Y và Z

=

 

 

 

 

 

 

Hồi quy Y theo X có hệ số chặn bằng bình phương nhỏ nhất (MH [1])

 

 

2.

Ước lượng điểm hệ số góc của mô hình

=

 

 

Biến Y có thực sự phụ thuộc vào X không?

=

 

3.

Kiểm định tự tương quan bậc 1 theo BG, thống kê F của kiểm định

=

 

 

Hai giá trị P-value của kiểm định tự tương quan bậc 1

=

 

 

4.

Giá trị phần dư ứng với quan sát đầu tiên

=

 

 

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số

=

 

 

 

 

 

 

Với E là phần dư và Ŷ thu được từ [1], hồi quy E2 theo Ŷ2 có hệ

 

 

 

số chặn, gọi là mô hình [2]

 

 

5.

Ước lượng điểm hệ số của Ŷ2

=

 

 

Hệ số xác định của hồi quy này

=

 

6.

Hồi quy phụ này dùng để kiểm định khuyết tật gì của mô hình [1]?

=

 

 

Với hồi quy phụ này, mô hình [1] có khuyết tật đó không?

=

 

 

 

 

 

 

Thay biến X bởi nghịch đảo của nó, được mô hình [3]

 

 

7.

Kiểm định dạng hàm bằng Ramsey thêm 1 phần tử, thống kê F

=

 

 

Theo kiểm định này, dạng hàm là Đúng hay Sai?

=

 

8.

Ước lượng điểm giá trị của Y khi X tiến tới vô cùng

=

 

 

Giá trị trên có ý nghĩa thống kê (C/K) ? và P-value kiểm định đó

=

 

 

 

 

 

 

 

Thêm vào mô hình [3] biến xu thế thời gian, được MH [4]

 

 

 

 

 

 

9.

Hệ số của biến xu thế thời gian

=

 

 

Y có thay đổi theo thời gian không?

=

 

 

 

 

 

 

Chia phương trình mô hình [4] cho biến xu thế thời gian

 

 

10.

Hệ số xác định của mô hình mới

=

 

 

Ước lượng điểm hệ số của biến xu thế thời gian trong [4] tính theo MH mới

=

 

::

Đề 26.1

Đề 26.2

Đề 26.3

Đề 26.4

Đề 26.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

 

Đề 26.6

Đề 26.7

Đề 26.8

Đề 26.9

Đề 26.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu