ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán Khối: 10 ĐỀ KIỂM TRA   HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Toán   Khối: 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (2,0 điểm) 

         a)  Tìm tập xác định hàm số sau:

         b) Cho hai đường thẳng (d1) và y = x – 1 (d2).  Tìm m để đường thẳng (d1) song song với đường thẳng  (d2).

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

b) Cho hàm số bậc hai (P):  , Tìm a và b biết đồ thị của nó đi qua hai điểm

Câu 3. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

Câu 4. (1,0 điểm) Cho phương trình : .  Tìm m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn  .

Câu 5. (3,0 điểm) Trong hệ tọa độ Oxy, cho  .

a) Tìm tọa độ trọng tâm G của .

b) Tính chu vi của .

c) Tính góc của  .

------------------------- HẾT -------------------------Đáp án đề kiểm tra kỳ I -  Toán 10 2019-2020


Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) Tập xác định của hàm số


2,0 điểm

          Đk:

0,5đ


         

0,25đ


0,25đ


b)  (d1)  và y = x – 1 (d2)          (d1)  //(d2

0,5đ


         

0.5đh/s nào quên đ/k mà lấy cả m= thì cho nửa số điểm là 0,5


Câu 2

  a)


2,0 điểm

          +)TXĐ: D = R

0,25đ


          +)   Bảng biến thiên     

x

-                   2                          +

y

                        1                   

                          

 -                                                  -                      

          f(x) đồng biến trên (−∞; 2) ;   f(x) nghịch biến trên (2; +∞)

0,25đ


      +) Tọa độ đỉnh I(2; 1)  ;         Trục đối xứng x = 2

0,25đ


  Vẽ đồ thị (P10,25đ


b) , Tìm a và b biết đồ thị của nó đi qua          Đồ thị đi qua nên

0,5


         

0,5

Câu 3

2,0 điểm

Giải các phương trình:    ;a)     

0,5


           

0,25


         

0.25


b)               

0,25


       

0,25


  Đặt   ta có 

0.25


     

0,25

Câu 4

1,0 điểm

  (1).  Tìm m để (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa: .      Pt (1) có hai nghiệm phân biệt   

0,25


⇔ 

0,25


0,25


0,25

Câu 4

3,0 điểm

     a) Tìm tọa độ trọng tâm G của .

b) Tính chu vi của .

c) Tính góc của  .0,5


             

0,5


             

0,5


0,25


Chu vi tam giác ABC là : AB+AC+BC=

0,25


              c)   

0,5


               

0,25


                 

0,25


------------------------- HẾT -------------------------


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu