Bài tập hình học 91/cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R) các đường cao BE,CF cắt nhau tại H  a) CM : AB.AF=AC.AE   b) CM : bốn điểm B,C,A,F cùng nằm trên đường tròn có tâm I là 1 trung của đoạn BC   c) gọi K là trung điểm AH chứng minh KF là tiếp tuyến của đường tròn (I)   d) giả sử tam giác IEF đều . Tính số đo góc BÂC
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu