ĐỀ KIỂM TRA HK I Toán – lớp 11 TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        ĐỀ KIỂM TRA  HK I - NH. 2019-2020                                            

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     Môn: Toán – lớp 11                 

 TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN                           Thời gian làm bài: 90  phút


                                                                                                                        

Câu 1: ( 3,0 điểm )  Giải các phương trình sau:

Câu 2:( 1,5 điểm )  Một hộp chứa 4 bi xanh, 3 bi đỏ, 5 bi vàng có kích thước khác nhau. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 bi.

  1. Tính xác suất để trong 4 bi được chọn có 2 bi xanh, 2 bi đỏ.

  2. Tinh xác suất để trong 4 bi được chọn không có đủ 3 màu.

Câu 3: (1,0 điểm ) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức

(với )

Câu 4: (1,5 điểm ) Cho cấp số cộng biết

  1. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng trên

  2. Số -136 là tổng của bao nhiêu số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên

Câu 5: ( 3,0 điểm ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. M là một điểm nằm trên cạnh SC sao cho 2SM=MC.

  1. Tìm giao tuyến của (SAC) với (SBD); (SAB) với (SCD)

  2. Tìm giao tuyến của (MAD) với (SBC) và giao điểm N của SB với (MAD).

  3. Gọi I là giao điểm của AM và DN. Chứng minh ba điểm S,I,O thẳng hàng.

              

                      ----------------------------HẾT------------------------

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            KIỂM TRA  HK I - NH. 2019-2020                                            

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                         Môn: Toán – lớp 11                  TRƯỜNG THCS – THPT DUY TÂN                            Thời gian làm bài: 90  phút


          HƯỚNG DẪN CHẤM                                                                             ĐỀ 1


         


CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1 


a

0,25 x4điểm

b


0,5 điểm
0,5 điểm

c

0,25 x 4 điểm 

Câu2 


aLấy 4 viên bi bất kỳ : n=C124=495

Gọi A là biến cố :" 4 viên bi được chọn có 2 bi xanh , 2 bi đỏ" 

nA=C42.C32= 18

Xác suất để 4 bi được chọn có 2 bi xanh, 2 bi đỏ: 

PA=18495=2550,75 điểm bGọi B là biến cố : ' 4 viên bi được chọn có đủ 3 màu"

Các trường hợp xảy ra là : (1;1;2) ; (2;1;1) ; (1;2;1) đối với lần lượt xanh , đỏ , vàng

nB=4.3.C52+C42.3.5+4.C32.5=270

PB=270495=611

Vậy xác suất để 4 viên bi được chọn không có đủ ba màu là :1-611=511
0,75 điểm

Câu3

Số hạng tổng quát:

Số hạng không chứa x khi:

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là:0,25 x 4 điểm

Câu 4
  1.  

0,75 điểm

b

 

-136=Sn

-136=n22u1+(n-1d

-136=n22.16+n-1.(-3)

n=17(nhận )n=-163 ( loại )

Vậy số -136 là tổng của 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên0,75 điểmCâu 5

Mỗi câu đúng được một điểm

1x3 điểm


---HẾT---


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu