ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 12 Môn: TOÁN - Thời gian: 90 phút. TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC

NĂM HỌC: 2019 – 2020

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 12

Môn: TOÁN  -  Thời gian: 90 phút.

MÃ ĐỀ

195

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)


Câu 1. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật có . Cạnh bên vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp bằng

A. B. . C. . D. .

Câu 2. Một bể chứa nước hình trụ đường kính 4,2 m và cao 2,5 m. Bề mặt cong và nắp (bên ngoài) của bể cần được sơn. Nếu một lít sơn phủ được bề mặt bể và sơn được bán trong lon 2 lít, thì số lượng tối thiểu lon sơn để sơn kín bề mặt bể là

A. B. C. D.

Câu 3. Cho tam giác vuông tại với . Quay tam giác quanh cạnh . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Khối nón có thể tích bằng .

B. Khối nón có góc ở đỉnh bằng .

C. Khối nón có độ dài đường sinh bằng .

D. Khối nón có độ dài bán kính đáy bằng .

Câu 4. Đạo hàm của hàm số

A. B.

C. D.

Câu 5. Bà An gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank số tiền triệu đồng với lãi suất một tháng, theo phương thức lãi kép. Tính số tiền cả vốn lẫn lãi bà An nhận được sau năm? (làm tròn đến hàng nghìn)

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng và chiều cao bằng . Diện tích toàn phần của hình trụ đó được tính bằng công thức nào sau đây?

A. B.

C. . D. .

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số có cực tiểu mà không có cực đại.

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

C:\Users\ipl\Desktop\do thi cau 7.JPG

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật có đường chéo bằng ;. Thể tích của khối hộp bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho phương trình , khi đặt , phương trình (1) trở thành

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Tập xác định của hàm số

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị . Hệ số góc của tiếp tuyến của tại điểm có hoành độ bằng 1 là

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm

A. . B. .

C. . D. .

Câu 14. Số giá trị nguyên của để phương trình có đúng một nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Cho hàm số xác định trên và có đồ thị như hình vẽ.

C:\Users\ipl\Desktop\đo thi 111.JPG

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có được nhiều nhất

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. Biết trong đó là phân số tối giản, . Tính bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Cho hình chóp vuông góc với đáy, đáy là tam giác đều cạnh bằng , mặt bên hợp với đáy một góc . Thể tích của khối chóp bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Số nghiệm nguyên thuộc của bất phương trình

A. . B. Vô số. C. . D. .

Câu 19. Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông có cạnh bằng . Thể tích của khối trụ bằng

A. . B. .

C. . D. .

Câu 20. Mặt cầu có diện tích bằng có bán kính bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 21. Cho , thì bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Cho hàm số xác định trên và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây sai?

D:\Capture.PNG

A. Phương trình có 1 nghiệm.

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng .

C. Hàm số có 1 điểm cực trị.

D. Hàm số nghịch biến trên .

Câu 23. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng

A. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có có 2 tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng.

D. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng.

Câu 24. Cho hình cầu bán kính r, hình trụ có độ dài đường sinh và bán kính đáy cũng là r. Gọi lần lượt là diện tích của hình cầu, diện tích toàn phần của hình trụ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. B.

C. . D.

Câu 25. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại giá trị của bằng

A. B. C. D.

Câu 26. Hàm số nào sau đây không có cực trị?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 27. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , và góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng . Độ dài bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tính theo

A. . B. .

C. . D. .

Câu 28. Cho phương trình . Một học sinh giải như sau:

Bước 1: Điều kiện: .

Bước 2: Phương trình đã cho tương đương với

Bước 3: .

So với điều kiện ta có nghiệm của phương trình là .

Dựa vào bài giải trên, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Bài giải trên sai từ bước 2. B. Bài giải trên hoàn toàn chính xác.

C. Bài giải trên sai từ bước 1. D. Bài giải trên sai từ bước 3.

Câu 29. Gọi là tập nghiệm của bất phương trình . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 30. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng , bán kính đáy bằng . Thể tích khối nón bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 31. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân tại , và có thể tích bằng . Độ dài cạnh bên bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 32. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai?

A. Tập giá trị của hàm số là . B. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất.

C. Hàm số có 1 cực trị. D. Hàm số nghịch biến trên .

Câu 33. Cho hàm số có đạo hàm là . Số điểm cực trị của hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 34. Một que kem ốc quế gồm hai phần: phần kem có dạng hình cầu, phần ốc quế có dạng hình nón. Giả sử hình cầu và đáy hình nón có bán kính bằng nhau và nếu kem tan chảy hết thì sẽ làm đầy phần ốc quế. Biết thể tích phần kem sau khi tan chảy chỉ bằng thể tích kem đóng băng ban đầu. Gọi lần lượt là chiều cao và bán kính của phần ốc quế. Ta có tỉ số

A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Trong các hàm số sau, những hàm số nào đồng biến trên ?

;    ;     ;     .

A. Chỉ có hàm số . B. Hàm số ;.

C. Chỉ có hàm số . D. Tất cả các hàm số đã cho.


II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. Giải phương trình .

Câu 2. Khi giải bài toán: Tìm cực trị của hàm số , một học sinh đã giải như sau:

Bước 1: Ta có: miền xác định của hàm số là

Bước 2: Bảng biến thiên:

D:\Capture.PNG

Bước 3: Vậy hàm số đạt cực tiểu tại

Bài làm trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? Hãy sửa lại cho đúng.

Câu 3. Cho hai hàm số có đồ thị dưới đây 

D:\Capture.PNG

  1. Tìm .

  2. Tìm nghiệm bất phương trình .


-----Hết-----

ĐÁP ÁN MÃ ĐÊ 195

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu x 0,2đ = 7,0đ)


1. C 2. A 3. A 4. A 5. A 6. A 7. D 8. A 9. A 10. D 11. B 12. A 13. C 14. A 15. A 16. D 17. D 18. A 19. A 20. C 21. B 22. B 23. B 24. B 25. A 26. B 27. C 28. C 29. A 30. B 31. B 32. D 33. A 34. C 35. A


II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0đ)

Câu 1. Giải phương trình . (1,5đ)

Ta có 0,5đ

0,5đ 0,5đ

Câu 2. (0,75đ) Khi giải bài toán: Tìm cực trị của hàm số , một học sinh đã giải như sau:

Bước 1: Ta có: miền xác định của hàm số là

Bước 2: Bảng biến thiên:

D:\Capture.PNG

Bước 3: Vậy hàm số đạt cực tiểu tại

Bài làm trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? Hãy sửa lại cho đúng.

Bài làm sai, sai từ bước 1: 0,25đx2.

Giải lại bước 1: 0,25đ.

Câu 3. (0,75đ) Cho hai hàm số có đồ thị dưới đây 

D:\Capture.PNG

  1. Tìm .

  2. Tìm nghiệm bất phương trình .

Thế ta tìm được , . 0,25đx2

Phương trình có nghiệm duy nhất nên bpt có nghiệm . 0,25đ.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu