ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn Toán-Khối 11 Trường THCS-THPT Lạc Hồng 

Trường THCS-THPT Lạc Hồng

Tổ Toán- Tin

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2019-2020

Môn Toán-Khối 11

Thời gian 90 phút


ĐỀ 1: 

Bài 1 (2điểm): Giải các phương trình sau:

a) b) sin2x + cos2x = 1.

Bài 2 (1điểm): Khai triển nhị thức: .

Bài 3 (1điểm): Tìm số hạng chứa x4 trong khai triển:

Bài 4 (2điểm): Trong một bó hoa có 6 bông hồng đỏ, 5 bông hồng trắng, 7 bông hồng vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 bông hồng trong bó hoa trên. Tính xác suất chọn được:

a) 2 bông hồng đỏ và 2 bông hồng vàng. 

b) Ít nhất 1 bông hồng đỏ và không quá 2 bông hồng vàng. 

Bài 5 (1điểm): Cho cấp số cộng có . Tính tổng 20 số hạng đầu của cấp số cộng.

Bài 6 (3điểm): Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ là hình vuông tâm Ovà cạnh bên SM (MNPQ). Gọi E là trung điểm của MQ.

a) Tìm giao tuyến của (SMP) và (SNQ).

b) Chứng minh: (EO)//(SPQ).

c) Chứng minh: NQ (SMP) và EO SQ.

-------------------------Hết-----------------------------

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

Trường THCS-THPT Lạc Hồng

Tổ Toán- Tin

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2019-2020

Môn Toán-Khối 11

Thời gian 90 phút


ĐỀ 2: 

Bài 1 (2điểm): Giải các phương trình sau:

a) b) cos2x – sin2x = 1.

Bài 2 (1điểm): Khai triển nhị thức: .

Bài 3 (1điểm): Tìm số hạng chứa x5 trong khai triển :

Bài 4 (2điểm): Trong một bó hoa có 5 bông hồng đỏ, 5 bông hồng trắng, 8 bông hồng vàng.

Chọn ngẫu nhiên 4 bông hồng trong bó hoa trên. Tính xác suất chọn được:

a) 3 bông hồng đỏ và 1 bông hồng trắng. 

b) Ít nhất 1 bông hồng trắng và không quá 2 bông hồng vàng. 

Bài 5 (1điểm): Cho cấp số cộng có . Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng.

Bài 6 (3điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và cạnh bên SA (ABCD). Gọi M là trung điểm của AB.

a) Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD).

b) Chứng minh: MO//(SBC).

c) Chứng minh: BD (SAC) và MO SB.

-------------------------Hết-----------------------------

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN TOÁN 11

Đề 1:

Câu

Nội dung

Thang điểm

1a

Pt ⬄  

      ⬄  

      ⬄

0,25đx20,25đ


0,25đ

1b

Pt ⬄  

    ⬄  

    ⬄  

    ⬄

    ⬄

0,25đ
0,25đ


0,25đ0,25đ

2

 

0,5đ

0,5đ

3

 

Vì số hạng chứa x4 nên: 10 – 3k = 4 ⬄ k = 2

Số hạng cần tìm:  

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

4a

Có:  

Gọi biến cố A: “Chọn được 2 bông hồng đỏ, 2 bông hồng vàng”.

Vậy:  

0,5đ


0,25đ


0,25đ

4b

Gọi biến cố B: “ Chọn được ít nhất 1 bông hồng đỏ và không quá 2 bông hồng vàng”.

(Làm đúng 4 TH cho 0,25đ)

Vậy:

0,25đ


0,5đ0,25đ

5

Ta có:  

Vậy:  

(Viết đúng công thức Sn cho 0,25đ)

0,25đx2


0,5đ

6

                           


6a

- Tìm 2 điểm chung

- Kết luận giao tuyến

- Vẽ giao tuyến

0,5đ

0,25đ

0,25đ

6b

- Cm: EO//PQ

- Mà PQ (SPQ)

- Vậy: EO//(SPQ)

0,5đ

0,25đ

0,25đ

6c

* Cm: NQ (SMP)

  • NQ MP

  • NQ SM

      Suy ra: NQ (SPQ).

* Cm: EO SQ

Có: EO//PQ và PQ MQ => EO MQ

Và EO SM 

Suy ra: EO (SMQ)

Mà SQ (SMQ)

Vậy EO SQ.


0,25đ

0,25đ
0,25đ


0,25đ


Thang điểm đề 2 giống đề 1. 


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu