ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN - KHỐI 10 TRƯỜNG THCS,THPT ĐĂNG KHOA
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I – Năm học  2019 - 2020

TRƯỜNG THCS,THPT ĐĂNG KHOA MÔN: TOÁN - KHỐI 10  -  Ban cơ bản 

Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

ĐỀ A


          Bài 1: ( 1, điểm ) 
                  Giải và biện luận phương trình theo tham số m:
                                  m2x + 1 = x + m           
          Bài 2: ( 2 điểm ) 
                  1.    Vẽ đồ thị (P) của hàm sô : y =   x2 – 4x + 3 
                  2.    Tìm tập xác định của các hàm số sau :
                                  a)    y =  
                                  b)    y =  
          Bài 3: ( 3điểm )  
                  1.    Xác định m để phương trình ẩn x :
                                x2 + 2x + 2m -3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt  x1 ; x2 thỏa   x12 + x22 = 3
                  2.    Giải các phương trình sau :
                                  a)     2 +
                                  b)   
          Bài 4:  (1 điểm)
                          Chứng minh với mọi số thực a ; b luôn có :
                                    a2 + b2 + 4 > 2 ( a + b )      
          Bài 5: ( 3 điểm )
                  1.    Cho sin α = ( 00 < α < 900  ). Tính cosα , tanα , cotα .
                  2.   Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC với A ( 1; 2 ) , B ( - 2; 3 ) , C ( 3 ; 8).
                          a)    Chứng minh tam giác ABC vuông tại A . Tính diện tích tam giác ABC.
                          b)   Tìm tọa độ D để tứ giác ABCD là hình bình hành và tìm tọa độ tâm I của                        
                                  hình bình hành ABCD trên.

……………. Hết …………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I – Năm học 2019 – 2020

TRƯỜNG THCS,THPT ĐĂNG KHOA MÔN : TOÁN  –  KHỐI  10  -  Ban cơ bản 

Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

ĐỀ B


          Bài 1: ( 1 điểm ) 
                  Giải và biện luận phương trình theo tham số m:
                                  m2x  - 2 = 4x + m           
          Bài 2: ( 2 điểm ) 
                  1.    Vẽ đồ thị (P) của hàm sô : y =  - x2 – 2x + 3 
                  2.    Tìm tập xác định của các hàm số sau :
                                  a)    y =  
                                  b)    y =  
          Bài 3: ( 3điểm )  
                  1.    Xác định m để phương trình ẩn x :
                              x2 – 4x + 1 – m  = 0 có 2 nghiệm phân biệt  x1 ; x2 thỏa   x12 + x22 = x1.x2 – 4
                  2.    Giải các phương trình sau :
                                  a)     1  -
                                  b)   
          Bài 4:  (1 điểm)
                          Chứng minh với mọi số thực a ; b luôn có :
                                  2a2 + b2 + 1  ≥  2a ( 1 – b )      
          Bài 5: ( 3 điểm )
                  1.    Cho cos α = ( 00 < α < 900  ). Tính sinα , tanα , cotα .
                  2.   Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC với A (-1; 1 ) , B ( 1; 3 ) , C (1 ; -1).
                          a)    Chứng minh tam giác ABC vuông tại A . Tính diện tích tam giác ABC.
                          b)   Tìm tọa độ D để tứ giác ABCD là hình bình hành và tìm tọa độ tâm I của                        
                                  hình bình hành ABCD trên.

………… Hết ………….ĐỀ A  - TOÁN 10 – KIỂM TRA HỌC KÌ I -   2019 – 2020

Đáp  án – Biểu điểm

Đáp án – Biêu điểm

Bài 1: (1đ)
    m2x + 1 =x + m
(m2-1)x = m – 1                          ( 0,25đ)
- Với  m ≠ ± 1 : pt x =       ( 0,25đ)
            :  pt  

           : pt (0,25đ)
- Kết luận :                                         ( 0,25đ)
Bài 2: (2đ)
1) Ta có y = x2 – 4x + 3
    + D = R                                        (0.25đ)
    +Đỉnh I(2;-1) ; trục đxứng: x=2  (0,25đ)
    +BGT ; vẽ đúng                           (0,5đ)
2) a) ĐK :                             (0.25đ)
    Vậy D =R\                         (0,25đ)
  b) ĐK :                           (0,25đ)
Vậy D =                             (0,25đ)
Bài 3:(3đ)
1) >0 m < 2                         (0,25đ)
Theo ViEt:                 (0,25đ) m =(nhận)(0,5đ)
2) a)   ĐK :   (0,25đ)
2x-3 = (x-2)2                           (0,25đ)
x2 – 6x + 7 = 0                        (0,25đ)
x = ( nhận) ;  x = (loại ) (0,25đ)
b) ĐK : (0,25đ)
pt                     (0,25đ)
pt                   ( 0,5đ)


Bài 4: 

Bđt (a2-2a+1)+(b2- 2b+1)+2 > 0  (0,5đ)
      (a-1)2 +(b-1)2 +2 > 0 đpcm (0,5đ)


Bài 5: 1) Tính được : cosα = ±   (0,25đ)
Chọn cosα = (vì 00< α<900)       (0,25đ)
          tanα =                               (0,25đ)  

           cotα  =                              (0,25đ)
2)  a) =( -3;1) AB =       (0,25đ)
        = (2;6) AC = 2     (0,25đ)
.= 0 nên
vuông tại A                   (0,25đ)
DT ABC =10 (đvdt)                  (0,25đ)


b) Để tứ giác ABCD là hình bình hành  

                                  (0,25đ)
- Tính được:  D ( 6;7)                  (0,25đ)
- Vi điểm I là tâm của hbh ABCD nên I là trung điểm AC

                       (0,25đ)

            Vậy :  I( 2; 5)                   (0,25đ)

  

ĐỀ B  - TOÁN 10 – KIỂM TRA HỌC KÌ I  -   2019 – 2020

Đáp  án – Biểu điểm

Đáp án – Biêu điểm

Bài 1: (1đ)
    m2x - 2 = 4x + m
(m2 - 4)x = m + 2                         ( 0,25đ)
- Với m ≠ ± 1 : ptx =         ( 0,25đ)
      m = -2  : pt S = R   

       m = 2 : pt S =     (0,25đ)
- Kết luận :                                       ( 0,25đ)
Bài 2: (2đ)
1) Ta có y =  - x2 – 2x + 3
    + D = R                                         (0.25đ)
    +Đỉnh I(-1;4) ; trục đxứng: x= -1 (0,25đ)
    +BGT ; vẽ đúng                             (0,5đ)
2)a) ĐK :                               (0.25đ)
    Vậy D =R\                          (0,25đ)
  b) ĐK :                             (0,25đ)
    Vậy D =                            (0,25đ)
Bài 3:(3đ)
1) >0 m > -3                            (0,25đ)
Theo ViEt:                       (0,25đ)
      (0,25đ)

  Vậy :     m = (loại)                   (0,25đ)
2) a)     ĐK : (0,25đ)
3-2x = (2x-1)2                            (0,25đ)
4x2 –2x -2 = 0                            (0,25đ)
x = 1( nhận)  ;  x =  (loại )  (0,25đ)
b) ĐK : (0,25đ)


                        (0,25đ)

                    ( 0,5đ)


Bài 4: 

Bđt(a2+2ab+b2 )+(a2- 2a+1) ≥ 0   (0,5đ)
    (a+b)2 + (a-1)2 ≥ 0  đpcm   (0,5đ)

Bài 5: 1) Tính được : sinα = ±   (0,25đ)
Chọn :  sinα = (vì 00 < α < 900)  (0,25đ)
              tanα =                           (0,25đ)  

              cotα  =                           (0,25đ)
2)  a) = ( 2;2) AB =       (0,25đ)
      = (2;-2) AC = 2       (0,25đ)
.= 0 nên
ABC vuông tại A                   (0,25đ)
DT ABC = 4 (đvdt)                     (0,25đ)
b) Để tứ giác ABCD là hình bình hành 

                                    (0,25đ)
Tính được :  D (-1;-3)                    (0,25đ)
Vi điểm I là tâm của hbh ABCD nên I là trung điểm AC 

     


Vậy : I( 0; 0)  (trùng với gốc tọa độ O)

                                                        (0,25đ)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu