ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN KHỐI 10 Trường TH – THCS – THPT Thanh Bình 


SỞ GD – ĐT TPHCM

Trường TH – THCS – THPT  Thanh Bình

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN TOÁN KHỐI 10 ( 2019 –2020)

Thời gian : 90 phút

ĐỀ A


Bài 1: Giải các phương trình và hệ bất phương trình:

a)  

           b)      4x4 + 7x2 – 2 = 0  

c)  

             d)


Bài 2:  Cho phöông trình:  x2 – 2(m – 1)x + m2 – 3m + 4 = 0

Ñònh m ñeå phöông trình coù nghieäm keùp. Tính nghieäm 

keùp ñoù

Bài 3 :  Cho hai hàm số (P):  y = – x2 + 2x – 1   và (d) : y = x – 1

  1. Vẽ (P) và (d) trên một hệ trục tọa độ.

  2. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.


Bài 4: Trên hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A( 1; 2)

B(–2; 3), C( 4; 2).

a.    Tính độ dài các cạnh : AB, AC và tính cosA

  1. Tìm tọa độ trung điểm M của BC và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

  2. Cho ACBD là hình bình hành ,tìm tọa độ D.

Bài 5:  Giải phương trình: 

…HẾT….


Họ và tên học sinh:………… …………Lớp:…


SỞ GD – ĐT TPHCM

Trường TH –THCS – THPT  Thanh Bình

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN TOÁN KHỐI 10 ( 2019 – 2020)

Thời gian : 90 phút

ĐỀ B


Bài 1: Giải các phương trình và hệ bất phương trình:

a) 

b)  9x4 + 8x2 – 1 = 0  

c)

d)

Bài 2:  :  Cho phöông trình x2 – 2(m + 1)x + m2 + 3m + 4 = 0

Ñònh m ñeå phöông trình coù nghieäm keùp. Tính nghieäm 

keùp ñoù

Bài 3:  Cho hai hàm số (P):  y =  x2 – 2x + 1  và (d) : y = x +1

  1. Vẽ (P) và (d) trên một hệ trục tọa độ.

  2. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.


Bài 4:  Trên hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A( 2; 1)

B(–3; 2), C( 4; 3).

a.    Tính độ dài các cạnh : AB, AC và tính cosA

b    Tìm tọa độ trung điểm M của BC và tọa độ trọng tâm G  của tam giác ABC.

            c.Cho ABDC là hình bình hành . Tìm tọa độ D.

Bài 5:  Giải phương trình:

…HẾT….


Họ và tên học sinh:………………………………..Lớp:…

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu