ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019-2020 Môn: TOÁN – KHỐI 11 Hình Thức KT: Tự luậnĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019-2020

Môn: TOÁN – KHỐI 11

Hình Thức KT: Tự luận

 Thời gian:    90 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3đ) Giải các phương trình sau:

                 a)   

                 b)   

                 c)            


Câu 2:  (2đ )

                 a)Cho   là một cấp số cộng.Tìm số hạng đầu   và công sai d biết rằng

                                     

                  b)  Tìm hệ số của số hạng chứa   trong khai triển      


Câu 3:  (2,đ)

                  a ) Một tổ có 4 học sinh nam, 6 học sinh nữ. Chọn 3 học sinh để làm vệ sinh lớp.Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong đó có ít nhất 1 học sinh nam.?

                  b) Một người có 10 đôi giày khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 4 chiếc .Tính xác suất để

1)  lấy được hai đôi

2)  bốn chiếc giày lấy ra  không được đôi nào 


Câu 4: (3đ) Cho hình chóp S.ABCD  có ABCD là hình  bình hành có tâm O  Gọi M là trung điểm  SD và G là giao điểm  của SO  và BM

a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: (SAC)  và (SBD)   ;  (SAD)    và  (SBC)    

b) Tìm giao điểm I của SA và mặt phẳng (BMC). Chứng minh :  song song  với AD

c) Gọi K là trọng tâm  tam giác ACD. Chứng minh rằng GK song song với mặt phẳng (SCD)------------ HẾT ------------

Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị coi KT không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN TOÁN 11

Câu 1 (3đ)

a)  

 

 

0.25


0.250.25


0.25


b)  

 

 

 


0.25


0.250.25
0.25


c)   

 

 

 

0.25

0.25


0.250.25

Cầu 2 (2đ)

     

      

        

0.25

0.25


0.250.25b)Số hạng tổng quát :  

 

ycbt 

Vậy hệ số  của số hạng chứa   là  
0.25


0.25


0.25


0.25

Câu 3 (2đ)

a)Chọn 1nam,2 nữ :   cách

chọn 2nam, 1 nữ  :  cách

Chọn 3 nam :   cách

Số cách chọn cần tìm:


b/1..Không gian mẫu : 

Gọi A là biến cố lấy được hai đôi

Xác suất cần tìm :  

b/2.Gọi B là biến cố lấy ra 4 chiếc mà không có đôi nào.

………………………………

Xác suất cần tìm :p(B)=

0.25


0.25


0.25

0.25


0.25


0.250.25


0.25

Câu 4 (3đ))

HÌNH HỌC

a)Nói rõ O là điểm chung…………………….0.25

……………………………0.25

S là điểm chung ,2mp chứa AD//BC………….0.25

Kết luận giao tuyến…………………………….0.25

b) Nói rõ giao tuyến là đt qua M và song song AD,BC………..0.25

suy ra giao điểm I của SA với mp(BMC)…………………0.25

…………………………………0.50

c)Tcó …………………………………………0.50

…………………………………………0.25

………………………………………0.25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu