Kiểm Tra HKI Khối 10 -Môn Toán


 Họ tên học sinh: Lớp: SBD:

      Câu 1: a.(2đ).Vẽ đồ thị hàm số (C):  

b. (1,5đ).(C) cắt đường thẳng d: y=x+m tại 2 điểm phân biệt A và B. Tìm m để

  

Câu 2: (2đ) Giải phương trình:

a.

b.

Câu 3:(2đ). Cho tam giác ABC có A(-3;6), B(9;-10), C(-5;4)

  1. Tìm tọa độ của trọng tâm G của tam giác ABC

  2. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác BGCD là hình bình hành


Câu 4:(1đ) Cho ABCD là hình bình hành. O là giao điểm 2 đường chéo AC và BD. Chứng minh:

 

Câu 5: (1,5đ)

 

a. Tính cosx 

b.Tính: 

––––––––––––––––––––Hết–––––––––––––––––––II. Đáp án

Đề

Đáp án

Điểm

Câu 1: 

a.Vẽ đồ thị hàm số (C):  


+ TXĐ: D=R

        Tọa độ đỉnh I(2;-1)

        Trục đối xứng: x=2

+ Sự biến thiên: (a>0)

        Hàm số nghịch biến trên , đồng biến trên khoảng

+ Vẽ đúng đồ thị, đúng giao điểm với trục hoành A(1;0), B(3;0), giao điểm với trục tung C(0;3)


0.5
0.51.0

b. (C) cắt đường thẳng d: y=x+m tại 2 điểm phân biệt A và B. Tìm m để

  


Phương trình hoành độ giao điểm


(C) cắt d tại 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi (*) có 2 nghiệm phân biệt

(C) cắt đường thẳng d: y= x+m tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho  

 


0.25

0.5

0.50.25


Câu 2: Giải phương trình:(2đ)

a.

b.


a.

Điều kiện

Do nên x=-3 loại

Phương trình có 1 nghiệm x=1

b.

Điều kiện 

Phương trình có 2 nghiệm 0.25

 

0.25


0.25


0.25
0.25


0.250.25


0.25

Câu 3: Cho tam giác ABC có A(-3;6), B(9;-10), C(-5;4)

a.Tìm tọa độ của trọng tâm G của tam giác ABC

b.Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác BGCD là hình bình hành


a. Trọng tâm G của tam giác ABC 

b.Tứ giác BGCD là hình bình hành khi 

Vậy

 
0. 5

0.250. 50.25
Câu 4: 

Xét 

 

Mà ABCD là hình bình hành nên 

Xét 

Do quy tắc đường chéo hình bình hành.
0.250.25


0.250.25

Câu 5

Cho


0.5

0.5


0.5


Chú ý: Học sinh có thể trình bài cách giải khác vẫn hưởng phần điểm tương ứng.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

TOÁN 10 HỌC KÌ I

(Dùng cho loại đề kiểm tra tự luận)

Ma trận đề

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng


Mệnh đề -tập hợp


Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

1a
2

Phương trình và hệ phương trình


2

1b

1.5đ


3.5

Vectơ

4
1.75

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

3a

3b 

5

1.5đ
2.5

Tổng

4

4.5

1.5


10

Diễn giải:

1) Chủ đề – Hình học:

Tự luận         3 câu 4.5 điểm

– Đại số:

Tự luận 2 câu 5.5 điểm

2) Mức nhận biết:

– Chuẩn hoá: 8,5 điểm

– Phân hoá: 1.5 điểm


Chủ đề

Câu

Mô tả

Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

1a

Nhận biết: Vẽ đồ thị hàm bậc hai

Phương trình và hệ phương trình

1b2

Vận dụng thấp: Tìm điều kiện của m để phương trình thỏa một điều kiện cho trước 

Thông hiểu: Giải phương trình

Véc tơ

4

Nhận biết: chứng minh biểu thức véc tơ

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

3


5

Thông hiểu: tìm tọa độ một điểm thỏa yêu cầu bài toán

Thông hiểu: tìm giá trị biểu thức lượng giác 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu