KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT MÔN TOÁN 12SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH

KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT

MÃ ĐỀ

TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH

MÔN  TOÁN

121

NĂM HỌC : 2019 – 2020

KHỐI  12


❑⬥❑⬥❑⬥❑

THỜI GIAN LÀM BÀI : 90 PHÚT

Ngày kiểm tra: 19/12/2019


I. TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm): HỌC SINH LÀM BÀI TRÊN GIẤY CHẤM TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tập xác định của hàm số

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:  

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (0; 1). B. . C. . D. .

Câu 3: Cho hàm số . Hãy tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hàm số có 1 điểm cực trị. B. Hàm số có 3 điểm cực trị.

C. Hàm số có 2 điểm cực trị. D. Hàm số không có điểm cực trị.

Câu 4: Hàm số 

A. Đồng biến trên R B. Nghịch biến trên khoảng

C. Đồng biến trên khoảng D. Nghịch biến trên R

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a. Thể tích khối chóp đã cho bằng

A. B. C. D.

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là , độ dài cạnh bên bằng . Thể tích khối lăng trụ này bằng

A. B. C. D.

Câu 8: bằng

A. B. C. D.

Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/50224091_404790416956579_4546928601777307648_n.png?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fhan5-7.fna&oh=b0cd53bc28abd809dc85e8efd1ad9dda&oe=5CCAC9A6


A. B. C. D.

Câu 10: Đồ thị của hàm số nào sau đây cắt trục hoành?

A. B. C. D.

Câu 11: Cho hàm số , giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn

A. 3 B. 1 C. 0 D. 2

Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau : 

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 13: Tập giá trị của hàm số

A. B. C. R D.

Câu 14: Cho hàm số có đồ thị là (C) ,   thuộc (C) . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm

A. B.

C. D.

Câu 15: Hàm số

A. Nghịch biến trên khoảng   và đồng biến trên khoảng

B. Nghịch biến trên R

C. Đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng

D. Đồng biến trên R

Câu 16: Số điểm cực trị của đồ thị hàm số

A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 17: Cho hàm số . Đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 3 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 18: Cho hình chóp tam giác với , , đôi một vuông góc và . Tính thế tích của khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho , biểu thức có giá trị bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Đồ thị hình bên là của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?

A.

B.

C.

D.
Câu 21: Phương trình có nghiệm là

A. B. C. D.

Câu 22: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường cao hình trụ đó.

A. 2a B. a C. 3a D. 4a

Câu 23: Với là các số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 24: Hàm số có tập xác định là

A. B. C. D.

Câu 25: Cho khối nón có bán kính đáy là 3a, đường sinh là 5a. Tính thể tích của khối nón đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

.

Số nghiệm của phương trình

A. 2. B. . C. . D. .

Câu 27: Cho hình lăng trụ đứng và đáy là tam giác vuông cân với . Tính thể tích của khối lăng trụ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Cho đồ thị các hàm số , như hình vẽ hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. .          D. .


Câu 29: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên.

Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 30: Tính đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng

A. 3a B. C. D. 6a

Câu 31: Cho hàm số liên tục trên đoạn và có đồ thị như hình vẽ. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị bằng

Macintosh HD:Users:user:Desktop:Screen Shot 2019-05-15 at 11.02.52 PM.png


A. B. C. D.

Câu 32: Hỏi a và b thỏa mãn điều kiện gì để hàm số   có đồ thị dạng như hình vẽ?

 


https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/49074663_222959018594301_8736497585017061376_n.png?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fhan5-3.fna&oh=ee175d150e162eb5b32615c6c7e0f528&oe=5C9C15C7

A. B. C. D.


Câu 33: Hình vẽ bên thể hiện đồ thị của ba trong bốn hàm số:, ,   và .

Hỏi là đồ thị hàm số nào?


A. B. C. D.

Câu 34: Cho hình trụ có hai đường tròn đáy tâm O và O', bán kính đường tròn đáy bằng chiều cao hình trụ và bằng 2a. Trên đường tròn tâm O lấy điểm A, trên đường tròn tâm O' lấy điểm B sao cho AB=4a. Thể tích khối tứ diện OO'AB bằng

A. B. C. D.

Câu 35: Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm đoạn thẳng AC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. B. C. D.

Câu 36: Hàm số   có đồ thị như hình vẽ. Phương trình có bốn nghiệm phân biệt khiA. B. C. D.

Câu 37: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng ?

A. . B. . C. . D.

Câu 38: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Tìm giá trị lớn nhất của trên [1;3].

A. 12. B. C. D. 15.

Câu 39: Hàm số có tập xác định là

A. B.

C. D.

Câu 40: Cho hàm số với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

A. 5. B. 3 C. Vô số. D.


II. TỰ LUẬN(8.0 điểm): HỌC SINH LÀM BÀI TRÊN GIẤY TỰ LUẬN


Bài 1: Giải phương trình:

Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng , góc giữa cạnh bên và đáy bằng 600. Hãy xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.


HẾTNo comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu