ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN – LỚP 10 TRƯỜNG TiH, THCS VÀ THPT CHU VĂN ANSỞ GD&ĐT TP.HCM

TRƯỜNG TiH, THCS VÀ THPT

CHU VĂN AN


ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN – LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)Câu 1 : (2 điểm)  Giải các phương trình sau : 

  1. x2-2x-3=2x+2 b) x2+3x+1=x+1

Câu 2 : (1,5 điểm) Giải hệ bất phương trình sau : {  3x+52-4≤x+23+x 2x-2>3x4+3

Câu 3 : (2 điểm) Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m :

m2.x – m = 4x – 2 

Câu 4 : (1,5 điểm) Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + c  (P) , biết (P) đi qua 3 điểm A(-1 ; -2) ; B(1 ; 2) và C(2; 1).

Câu 5 : (3 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh lần lượt là A(0 ; 4) B(3 ; 1) và C(-3 ; - 2)

a) Tính độ dài các cạnh và chu vi của tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường trung tuyến AM, BK của tam giác ABC.

c) Tìm tọa độ của điểm D sao cho A là trọng tâm của tam giác BCD.

d) Tìm tọa độ điểm N sao cho AN=2AB-3BC       


HẾT

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu