ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- MÔN TOÁN- LỚP 12 THỜI GIAN: 90 PHÚT. NGÀY 16/12/2019Họ và tên: ……………………………..Lớp: …………………..


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- MÔN TOÁN- LỚP 12 

THỜI GIAN: 90 PHÚT. NGÀY 16/12/2019
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 


Câu 1.Trong không gian tọa độ cho hai điểm Trung điểm của đoạn thẳng có tọa độ là

A. B. C. D.

Câu 2. Cho hàm số. Chọn khẳng điịnh đúng 

 A. Nghịch biến trên                   B. Đồng biến trên 

 C. Nghịch biến trên                   D. Đồng biến trên

Câu 3. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

A.               B. .           C       D..

Câu 4.  Hàm số đạt cực đại tại  

A.     B.     C.       D.

Câu 5.  Số giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên R 

 A. 1               B.4                C. 3                 D. 2

Câu 6. Biết rằng ứng với giá trị thì  đồ thị hàm số: có 3 điểm cực trị A,B,C ( trong đó A là điểm cực tiểu; B,C là 2 điểm cực đại của đồ thị hàm số) đồng thời diện tích của tam giác IBC bằng 2, với .Khi đó thuộc khoảng nào sau đây? 

A.                   B.                        C.                           D.

Câu 7.Đồ thị hàm số có phương trình tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

A. . B. .    C. .   D.

Câu 8. Đồ thị hình bên là đồ thị hàm số nào sau đây

A.       B.

C.       D.

Câu 9. Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân tại , ; . Góc giữa . Thể tích khối lăng trụ là.

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Giá trị m để hàm số đạt cực trị tại

A.       B.       C.         D. Không có m

Câu 11. Cho hàm số có đồ thị Gọi là đường thẳng đi qua   và có hệ số góc Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để đường thẳng cắt tại 3 điểm phân biệt ?

A. 3   B. vô số m nguyên dương thỏa         C. 5           D. không có m nguyên dương thỏa .

Câu 12. Cho hàm số( đồ thị là (c)). Viết pt tiếp tuyến với (c) biết tung độ tiếp điểm là .

A.             B.         C.          D.

Câu 13. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để pt : có 4 nghiệm phân biệt?

  A. 10                B. không có giá trị m nguyên thỏa ycbt                C. 20                           D. 13


Câu 14.Ông A gởi vào ngân hàng B số tiền là 500 triệu  với lãi suất không đổi là 2,3 % kì hạn một quí  theo hình thức lãi kép. Nếu  sau 42 tháng  Ông A mới vào ngân hàng rút tiền , hỏi số tiền cả vốn và lãi Ông A rút gần với số tiền nào sau đây?

A. 687430000 đồng        B.  586272000  đồng       C. 642098000 đồng             D.1299411000 đồng                              

Câu 15. Tập xác định của hàm số là.

A. . B. . C. . D. .

Câu 16.Cho hìnhhộpchữnhậtDiệntíchtoànphầncủahìnhtrụcóhaiđườngtrònđáy là haiđườngtrònngoạitiếphìnhchữnhậtbằng

A. B. C. D.

Câu 17. Cho hàm số . Chon đẳng thức đúng

 A.     B.   C.   D.

Câu 18. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

Câu 19.Tìm m để phương trình :      có 2  nghiệm phân biệt. 

A                           B .

 C. .                                                             D.

Câu 20. Cho phương trình. Có bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình đã cho có nghiệm .

A. B. . C. . D. .

Câu 21. Phương trình có nghiệm là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Cho khối chóp là hình vuông cạnh . Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết góc giữa và mặt phẳng bằng .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 23. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn là 

 A.  B.    C.   D.

Câu 24. Cho tứ diện , đáy là tam giác vuông tại với . Hai mặt bên cùng vuông góc với hợp với góc . Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện là:

A. . B. . C. .D.

Câu 25. Một tấm nhôm hình chữ nhật có hai kích thước là ( là độ dài cho trước). Người ta cuốn tấm nhôm đó thành một hình trụ. Nếu hình trụ được tạo thành có chu vi đáy bằng thì bán kính đáy bằng

A. B. C. D.

Câu 26. Cho hình nón có bán kính đáy bằng góc ở đỉnh bằng Thể tích của khối nón đã cho bằng

A. B. C. D.

Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ chotứdiệnvới Thể tích của tứ diện bằng

A. B. C. D.

Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ chobốnđiểm Hệ thức giữa   và để bốn điểm đồng phẳng là

A. B. C. D.

Câu 29. Cho hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên bằng , đáy là tam giác vuông cân tại ; . Gọi là trung điểm của cạnh . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

A. B. C. D.

Câu 30. Tim để đồ thị của hàm số   cắt đường thẳng d:   tại ba điểm phân biệt?

A.                                        B.

C.               D.II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Bài 2. Cho hàm số có đồ thị (C) và đường thẳng . Tìm m để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng

Bài 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với . TÍnh khoảng cách từ D đến mặt phẳng (ABC)

Bài 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với .

Tìm tọa độ trực tâm tam giác ABC.


HẾT


ĐÁP ÁN KT HKI LỚP 12

TỰ LUẬN.

Bài 1.Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthịhàmsố

Tậpxácđịnh: R……………………………………………………………………………………0,25điểm

…………………………………………………………………….0,25điểm

Hàmsốđồngbiếntrêntừngkhoảngxácđịnh

Bảngbiếnthiên:……………………………………………………0,25 điểm

Đồthị…………………………………………………………………………………………………….0,25điểm

Bài 2.

Phươngtrìnhhoànhđộgiaođiểm: 

  (1)……………..0,25điểm

dcắt (C) tạihaiđiểmphânbiệt A, B cóhainghiệmphânbiệtkhác

…………..0,25điểm

Với t = 1………………………………………………………….0,5điểm

Vậy: m = 0

Bài 3.

…………0,25điểm

………………………………………………………………………………………………………………………0,25điểm

…………………………………………………………………………………………………………………0,25điểm

………………………………………………………………………………………………………………………0,25điểm

Bài 4.

Ta có: ……………………..0,25x3 điểm

Vậy: ………………………………………………………………..0,25điểm

TRẮC NGHIỆM.

1B

2A

3B

4B

5A

6A

7C

8B

9B

10A

11D

12B

13D

14A

15C

16D

17B

18A

19A

20A

21D

22C

23A

34B

25C

26D

27B

28D

29A

30C


 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu