ĐỀ THI KIỂM TRA CHUNG HỌC KÌ I MÔN TOÁN – KHỐI 12 THPT VÕ THỊ SÁU         

          ĐỀ THI KIỂM TRA CHUNG HỌC KÌ I 

                    NĂM HỌC 2019 - 2020

                  MÔN TOÁN – KHỐI 12  

                  Thời gian làm bài : 90 phút

    TR:THPT VÕ THỊ SÁU


    ĐỀ CHÍNH THỨC


                                                                      MÃ ĐỀ: 209
I. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Tìm khoảng đồng biến của hàm số :

Câu 2: Tìm tập xác định của hàm số

Câu 3: Giải phương trình :

Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD có AB=6,AD=5.Gọi M,N lần lượt là trung điểm AD và BC.

Tính thể tích khối trụ tròn xoay khi quay hình chữ nhật ABCD quanh trục MN


II. TRẮC NGHIỆM:(6 điểm)


Câu 1: Thể tích khối chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 2: M,N lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số  với đường thẳng  y = x + 1.Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng

A. 2

B. -1

C. -2

D. 1

Câu 3: là nghiệm của  phương trình: .Tính

A. 32

B. 64

C. 256

D. 16

Câu 4: Gọi M(a;b) là giao điểm của hai đồ thị hàm số . Tính giá trị của T=

A. T= -1

B. T=5

C. T=3

D. T=7

Câu 5: x=2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây

A.

B.

C.

D.

Câu 6: Biết   .Giá trị của bằng

A. 2

B. ln10

C. 4

D. e

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y=1

A. m=2

B.

C. m = 0

D. m = -1

Câu 8: Tìm điểm cực đại của  đồ thị hàm số  y = x3 - 2x2 + x + 1

A. (0 ; 1)

B. (- 1 ; -5)

C. (1 ;1)

D.

Câu 9: Tìm khoảng nghịch biến của hàm số

A. (1 ; 3)

B. (0 ; 2)

C.

D.

Câu 10: Cho ba số thực dương a,b,c khác 1 có đồ thị (hình vẽ).Mệnh đề nào sau đây đúng

                                             

A. a < c  < b

B. a < b < c

C. c < a < b

D. c < b < a

Câu 11: Hình trụ có bán kính đáy R,chiều cao h.Biết diện tích toàn phàn gấp đôi diện tích xung quanh .Mệnh đề nào sau đây đúng

A. h=

B. R=2h

C. h=R

D. h=2R

Câu 12: Giải phương trình :

A.

B.

C. x=

D. x=

Câu 13: Nghiệm dương của phương trình :

A.

B.

C.

D.

Câu 14: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

A. 7

B. 9

C.

D. -2

Câu 15: Trong hệ tọa độ Oxy, M(x;y) là điểm thuộc đường tròn tâm O bán kính R=3 .a,b là các số thực thỏa , . Giá trị của bằng

A. 16

B.

C. 3

D. 4

Câu 16: Thể tích khối nón có độ dài đường sinh ,bán kính đáy bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 17: Tìm giá trị thực của m để hàm số   có cực tiểu x=5

A. m= -1

B. m=3

C. m=1

D. m= -3

Câu 18: Khối chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm O có thể tích bằng V. Biết G là trọng tâm tam giác SCD. Thể tích khối chóp  G.OCD bằng

A.

B.

C.

D.


Câu 19: Cho hàm số , a>0, .Biết ,. Tính

A.

B.

C.

D.

Câu 20: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

A.

B. 2

C. 0

D.

Câu 21: : Một hình nón có bán kính đáy R, góc ở đỉnh bằng . Một thiết diện qua đỉnh nón chắn trên đáy một dây cung có độ dài .Diện tích thiết diện bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 22: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' tâm O cạnh a .Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng bằng

A.

B.

C.

D. 0

Câu 23: Tìm giá trị thực của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của tam giác vuông cân

A. m=4

B. m=3

C.

D. m=5

Câu 24: Cho tứ diện OABC có OA,OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB =OC .Gọi M là trung điểm BC. Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 25: Đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  y = -2x + 3 tại ba điểm A,B,C thỏa điều kiện AB=BC . Giá trị m thuộc tập hợp nào sau đây

A. {-1;2}

B. {-3;-2}

C. {-6;-1}

D. {-2;3}

Câu 26: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=8,AC=6. Tính diện tích xung quanh hình nón tạo bởi tam giác ABC khi quay quanh cạnh AC

A.

B.

C.

D.

Câu 27: Hàm số nào có đồ thị đối xứng với đồ thị hàm số : qua đường thẳng

A.

B.

C.

D.

Câu 28: Phương trình: có 4 nghiệm phân biệt .Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số

A. 5

B. 7

C. 3

D. 4

Câu 29: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' cócm, góc tạo bớibằng . Tính chiều cao hình lăng trụ.

A.

B.

C.

D. 2

Câu 30: Hình trụ ngoại tiếp hình lập phương cạnh a. Diện tích xung quanh hình trụ bằng

A.                           B.                           C.                             D.

                                                ----------- HẾT ----------

--------------------------

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN TOÁN 12 – HK1 – NH: 2019-2020

CÂU 1:

0.5 (đạo hàm)

0.25

BBT

x

      0            4        

y'

-     0     +     0      -


y
Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 4)           0.25 (không cần bbt)

CÂU 2:

Hàm số xác định 0.25+0.25

0.25

0.25

CÂU 3: Giải phương trình:

0.25

0.25

0.25+0.25

Nếu hs không ra được x : chấm 0.25

CÂU 4:

0.5 (R)

Vtrụ 0.25+0.25

MÃ 132

CÂU

ĐÁP ÁN

MÃ 209

CÂU

ĐÁP ÁN

MÃ 357

CÂU

ĐÁP ÁN

MÃ 485

CÂU

ĐÁP ÁN


1

D


1

D


1

B


1

D


2

B


2

D


2

A


2

A


3

D


3

C


3

C


3

B


4

A


4

D


4

B


4

B


5

D


5

B


5

C


5

D


6

A


6

B


6

A


6

C


7

B


7

B


7

B


7

C


8

C


8

D


8

D


8

C


9

C


9

C


9

D


9

C


10

B


10

C


10

A


10

D


11

A


11

C


11

D


11

A


12

C


12

C


12

A


12

A


13

A


13

A


13

B


13

B


14

B


14

A


14

C


14

D


15

C


15

D


15

C


15

D


16

A


16

C


16

C


16

A


17

D


17

B


17

B


17

A


18

A


18

B


18

D


18

B


19

B


19

A


19

A


19

D


20

D


20

A


20

A


20

C


21

A


21

A


21

C


21

A


22

A


22

D


22

D


22

C


23

C


23

A


23

B


23

D


24

D


24

A


24

D


24

C


25

B


25

D


25

C


25

B


26

B


26

B


26

B


26

B


27

D


27

B


27

A


27

D


28

C


28

C


28

B


28

A


29

C


29

A


29

A


29

D


30

A


30

A


30

D


30

B

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu