ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN – Khối: 10 TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂYSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Môn:    TOÁN – Khối: 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh: Số BD:


Bài 1:(1đ) Tìm tập xác định của hàm số:


Bài 2:(1đ) Tìm Parabol (P): biết (P) qua 3 điểm A(-1;-10) ; B(2;5) C( 0;-3)


Bài 3:(4đ) Giải các phương trình sau
  1.  


Bài 4:(1đ) Cho phương trình: (m+1)x2 - 2(m-1)x + m – 2 = 0.

Tìm m để phương trình trên có 2 nghiệm x1;x2  thỏa 4( x1+x2) - 3x1.x= 2.

Bài 5:(3đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho tam giác ABC,với A(3;-1); B(5;4); C(0;6).

  1. Chứng tỏ ABC  là tam giác vuông.Tính diện tích tam giác ABC.

  2. Tìm tọa độ điểm D  sao cho tứ giác ACDB là hình bình hành

  3. Cho E (3;y ) Tìm y sao cho tam giác AEC cân tại C.

----Hết----


ĐÁP ÁN KT HKI-2019 LỚP 10

Bài

Đề 122

Điểm

Đề 312

1

Đk:3x2-2x-5 # 0


D=


0.25

0.25
0.5

Đk : (x + 1) ( 5x-3 ) # 0 

     

D=


2

A:   a + b + c = 2

I   9a+3b + c = 6

                 6a+ b        = 0

Đs:a=-1;b=6; c=-3

0.25

0.25

0.25

0.25

A a – b + c = -10

B: 4a + 2b + c = 5

C     c = -3

Đs:a=-1;b=6; c=-3

3
a/

Đk:

Pt8 = ( 3x + 1)(x + 1)+ (x + 5)(x – 1)


0.25

0.25

0.25

0.25

Đk:

Pt5 = ( 2x + 1)(x + 2)+ (x + 3)(x – 2)


b/

Pt vô nghiệm

0.25


0.5


0.25c/

0.250.25
0.5

D/

Đặt t=;t

t2=8x2+3x+ 5=>t2-5 = 8x2+3x

Pt thành:t2 – t - 12  =0

t = 4(n);t = - 3(l)

Thay: = 4

8x2 + 3x -11 = 0

X=1; x = -11/8


0.25


0.25


0.25


0.25

Đặt t=;t

t2= 2x2+x+ 1=>t2-1= 2x2+x

Pt thành:t2 + t – 6  =0

t = 2(n);t = - 3(l)

Thay: = 2

2x2 + x – 3 = 0

X= 1; x=-3/2

4

Pt có 2n⬄


4S - 3P = 2

m= 7/3 (n)


0.25

0.25


0.25

0.25

Pt có 2n⬄


4S - 3P = 2

m= 4/3 (n)


5a/

(-5;-1);( 1;-5)   

= 0  ABC vuông tại A

AC=AB

S=13

0.25

0.25

0.25

0,25

= (2;5);(-5; 2)   

= 0  ABC vuông tại B

BC=AB

S=14,5

5b/

Tứ giác ACDB là hình chữ nhật :


Vậy D( -2; -4)


0.25


0.5
0.25

Tứ giác ACDB là hình bh :


Vậy D( 2; 11)


6

Tam giác ABE cân tại E khi AE = BE 

………..

0.25

0.25


0.5


Tam giác AEC cân tại C khi CA = CE 

………..
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu