ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn thi: Toán 11 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

_________

Đề thi chính thức

Đề thi có 01 trang

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019- 2020

Môn thi: Toán 11

Thời gian làm bài: 90  phút

(không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 21 / 12 /2019


Câu 1: (0.5 điểm) Tìm tập xác định của hàm số sau:

Câu 2: (2 điểm) Giải các phương trình sau:

        a.                            b.                       

        c.                  d. 

Câu 3: (1.5 điểm) 

  a. Từ các chữ số sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau ?

        b. Hỏi có bao nhiêu tam giác có thể lập từ 6 điểm .

        c. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau?

Câu 4: (0.5 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển:  

Câu 5: (1 điểm) Một thùng đựng 12 hộp sữa, trong đó có 5 hộp sữa cam và 7 hộp sữa dâu. Lấy ngẫu nhiên 3 hộp sữa trong thùng. Tính xác suất để:

        a. 3 hộp lấy ra đều là sữa cam.

        b. Trong 3 hộp lấy ra có ít nhất 2 hộp sữa cam.

Câu 6: (1 điểm) Cho cấp số cộng  () thỏa :  

        Tìm số hạng đầu, công sai và tính tổng của 50 số hạng đầu.

Câu 7: (1 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm và đường tròn .

        a. Tìm tọa độ điểm B sao cho A là ảnh của B qua phép tịnh tiến theo .

         b. Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = -2.

Câu 8: (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCDABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của SD, AB, BC.

        a. Chứng minh: AC//(MNK)

        b.Tìm giao tuyến của (MAC)(SBD)

        c. Xác định giao điểm E của SA(MNK)

        d. Tìm thiết diện tạo bởi mặt (MNK) với S.ABCD.

Câu 9: (0.5 điểm) Giải phương trình sau: 

----------HẾT-------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu

  • Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên học sinh: ................................................ Số báo danh: ..................... ...................

Chữ ký của giám thị 1: .......................................... Chữ ký của giám thị 2: ..........................


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

_________

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN

KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP  11

NĂM HỌC 2019 – 2020


(Bản Hướng dẫn chấm thi gồm  04  trang)


Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1:

0,5 điểm

a. Điều kiện : 

Vậy \

0,25


   0,25

Câu 2:

2 điểm

a.

Vậy PT có 2 họ nghiệm  

b.  

Điều kiện xác định:     

Vậy phương trình có 1 họ nghiệm     

c. Đặt t = cos4x , điều kiện  

Khi đó phương trình ban đầu trở thành:

Với t = -1 thì :

Vậy phương trình cho có 1 họ nghiệm  

d.Kiểm tra: ( Hiển nhiên). PT có nghiệm

Chia cả hai vế phương trình cho 2 ta được.

Vậy PT có hai họ nghiệm  
0,25

0,25

0,25


0,25


0,250,250,25
0,25

Câu 3:

1,5 điểm

a. Số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ 1,2,3,4,5,6,7 là:  ( số)

C2: Chọn lần lượt các số vẫn được tính điểm.

b.Số tam giác được lập từ 6 điểm A,B,C,D,E,F là

( tam giác)

c.Gọi la số tự nhiên có 5 chữ số chẵn đôi một khác nhau.

 

TH1: e= 

e : 1 cách chọn

chọn 4 số còn lại: cách chọn

(cách chọn)

TH2:

e : 3 cách chọn

a: 6 cách chọn ( 

chọn 3 số còn lại: ( cách chọn)

(cách chọn )

Vậy : 360+1080=1440 ( cách chọn )


0,50,50,25
0,25

Câu 4:

0,5 điểm 

Số hạng tổng quát:  

YCBT    

Hệ số không chứa x: 

0,25


0,25

Câu 5:

1 điểm 

Không gian mẫu :  

a. Biến cố A :  

 

b. Biến cố B:  

 

0,250,25
0,5

Câu 6:

1 điểm

 

Số hạng đầu tiên là : =15

Công sai là : d=2

+ số hạng thứ 50:  

+ Tổng 50 số hạng đầu tiên  

0,25


0,50,25

Câu 7:

1 điểm

a.Gọi B(x;y) là điểm sao cho A là ảnh của điểm B qua phép tịnh tiến  

Ta có:  

Vậy B(2;1)

b. Đường tròn ( C ) có tâm I (6;-3) và bán kính R=12

Gọi I’(x’;y’) là ảnh của I qua phép vị tự tâm O , tỉ số k=-2

Ta có :  

 

Vậy ( C’ ): 

0,25

0,25


0,25

0,25

Câu 8

2 điểm

a. N,K lần lượt là trung điểm của AB,BC 

NK là đường trung bình của tam giác ABC

NK//AC

Ta có :  

b. là điểm chung thứ nhất

Gọi  

O là điểm chung thứ 2

Vậy  

c.Gọi  

Xét  

M là điểm chung thứ nhất

H là điểm chung thứ 2

Vậy  

d. Tương tự tìm giao điểm của (MNK) với SC là điểm Q

Ta có:  

Vậy thiết diện cắt bởi mặt phẳng (MNK) với S.ABCD là tứ giác MENKQ0,25


0,25


0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

Câu 9: 

0,5 điểm 

Ta có : Phương trình ban đầu: 

 

Kiểm tra: Pt có nghiệm

Chia cả 2 vế phương trình cho 2 ta được

 

 

Vậy phương trình có hai họ nghiệm  


0,25

0,25--- HẾT ---
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu