ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN 10TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT ÚC CHÂU


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (1 điểm) Xác định parabol (P): y = ax2 + 2x + c  biết (P) có trục đối xứng là đường thẳng x = 1 và (P) qua điểm M(0;3). Lập bảng giá trị và vẽ đồ thị parabol (P) vừa tìm được.

Câu 2: (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số sau: y = 5x+2-24+2x3x2+4x-77-x

Câu 3: (1 điểm) Giải và biện luận phương trình sau:

(m2 – 3)x – 2m2 = x – 4m

Câu 4: (1 điểm) Cho phương trình: x2 – 2(m+1)x + m + 7 = 0 . Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương

Câu 5: (1 điểm) Giải bất phương trình sau:  4xx-1+8x5-2x0

Câu 6: (2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a/ x2+14x+34– 5 = 2x b/ {x-y=2 x2+xy+y2=4

Câu 7: (1.5 điểm) Cho hình bình hành ABCD tâm O, có AB = 2; AD = 4; góc ABD = 600

a/ Tính diện tích tam giác ABC , suy ra diện tích hình bình hành ABCD

b/ Tính đường cao AH của tam giác ABC

Câu 8: (1.5 điểm) Cho tam giác ABC có tọa độ các điểm là: A(-5;6) ; B(- 4;-1) ; C(4;3)

a/ Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. Tính Cos góc A

b/ Tìm tọa độ điểm A' là chân đường cao hạ từ A của tam giác ABC


HẾT

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 10

Câu 1: y = ax2 + 2x + c  

 • trục đ/x: x = 1 -2/2a = 1 a = -1

 • M(0;3) (P) 3 = c

 • y= - x2 +2x + 3

 •  đỉnh I(1; 4)

     x   -1    0     1     2     3

     y 0    3     4     3     0


 • Vẽ (P) 


0.25

0.25
0.25


0.25

Câu 2

y = 5x+2-24+2x3x2+4x-77-x

 • ĐK: 8+2x0

3x2+4x-70

7-x>0

 • x -2

x1; x - 7/3

x<7

 • D = [ - 2;7) \{1}0.5
0.250.25

Câu 3: (m2 – 3)x – 2m2 = x – 4m

(m2 – 4)x = 2m2– 4m

 • m 2 : x = 2m2– 4mm2 – 4 = 2mm+2

 • m = 2 :  0x = 0 : pt VSN

 • m = -2 : 0x = 16 : pt VN

0.25


0.25

0.25

0.25

Câu 4:  x2 – 2(m+1)x + m + 7 = 0

Để PT có 2 nghiệm p/b dương thì:

Δ>0;S>0;P>0

 • Δ'=m2+m-6>0 m<-3;m>2

 • S = 2(m+1) > 0 m > -1

 • P = m+7 >0 m> -7

ĐS: m > 20.25


0.5


0.25

Câu 5: 

4xx-1+8x5-2x0 ⇔12x(x-1)(5-2x)0

 • 12x = 0 x=0

 • x– 1 = 0 x = 1

 • 5 – 2x = 0 x = 5/2

Nghiệm BPT: S = ( - ∞;0] U (1;5/2)


0.50.25


0.25

Câu 6a: x2+14x+34= 2x + 5

⇔ 2x + 5 ≥ 0

     x2 + 14x +34 = 4x2+20x + 25

⇔ x ≥ -5/2

3x2 + 6x - 9 = 0

⇔ x = 1 (N) ; x = -3 (L)

0.5

0.25

0.25

Câu 7a:


SABC = ½ AB.BC sinABD = ½ . 2.4.3/2 

= 23⇒SABCD = 430.5

0.5

Câu 6b:

{x-y=2 x2+xy+y2=4

 1. x = y + 2

 2. (y + 2)2 + (y+2)y + y2 = 4

3y2 + 6y = 0 y = 0 ; x = 2

y = -2 ; x = 0
0.25


0.25

0.5

Câu 7b:

SABC = ½ AH.BC ⇔ AH = 2 SABC / BC

= 43 / 4 = 30.5

Câu 8a: A(-5;6) ; B(- 4;-1) ; C(4;3)

 • G( - 5/3; 8/3)

 • AB = (1; - 7) ; AB = 52

AC= (9; - 3) ; AC = 310

 • cosA = 1.9+-7.(-3)52. 310 = 5 / 5


0.25
0.25Câu 8b: AA' = (x+5;y-6)

BC = (8;4) BA' = (x+4;y+1)

AA'BC⇔ 8(x+5) + 4(y – 6) = 0

BCcùng phương BA'⇔(y +1)8 - (x+4).4=0

⇒ 8x+4y = -16 ⇒x =-2 ; y = 0

- 4x + 8y = 8 ⇒ A'(-2;0)0.25


0.25


0.5

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu