ĐỀ THI HỌC KỲ 1 Môn : Toán Lớp : 10 Trường THCS – THPT Bắc SơnSở Giáo Dục và Đào Tạo Tp.HCM

    Trường THCS – THPT Bắc Sơn

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn : Toán       Lớp : 10      Thời gian làm bài : 90 phút

ĐỀ 1


Câu 1: (0.75điểm) Tìm tập xác định các hàm số sau:

Câu 2: (1.25 điểm) Cho hàm số (P):

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (P)

Xác định , biết rằng (P) đi qua 2 điểm  

Câu 3: (3 điểm) Giải các phương trình sau:


Câu 4: (3 điểm) Trong mp Oxy, cho các điểm  

a) Chứng minh 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác.

b) Chứng minh tam giác ABC vuông. Tính diện tích tam giác đó?

c) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn đẳng thức:

Câu 5: (1 điểm) Cho phương trình: . Tìm m để phương trình có hai nghiệm sao cho nghiệm này bằng ba lần nghiệm kia.

Câu 6: (1 điểm) Giải phương trình:

HẾT

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp.HCM

    Trường THCS – THPT Bắc Sơn

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn : Toán       Lớp : 10      Thời gian làm bài : 90 phút

ĐỀ 2


Câu 1: (0.75 điểm) Tìm tập xác định các hàm số sau:

Câu 2: (1.25 điểm) Cho hàm số (P):

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (P)

Xác định , biết rằng (P) đi qua 2 điểm  

Câu 3: (3 điểm) Giải các phương trình sau:


Câu 4: (3 điểm) Trong mp Oxy, cho các điểm  

a) Chứng minh 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác.

b) Chứng minh tam giác ABC vuông. Tính diện tích tam giác đó?

c) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn đẳng thức:

Câu 5: (1 điểm) Cho phương trình: . Tìm m để phương trình có hai nghiệm với .

Câu 6: (1 điểm) Giải phương trình:

HẾT

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp.HCM

    Trường THCS – THPT Bắc Sơn

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn : Toán       Lớp : 10      Thời gian làm bài : 90 phút

ĐỀ 3


Câu 1: (0.75 điểm) Tìm tập xác định các hàm số sau:

Câu 2: (1.25 điểm) Cho hàm số (P):

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (P)

Xác định , biết rằng (P) đi qua 2 điểm  

Câu 3: (3 điểm) Giải các phương trình sau:


Câu 4: (3 điểm) Trong mp Oxy, cho các điểm  

a) Chứng minh 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác.

b) Chứng minh tam giác ABC vuông. Tính diện tích tam giác đó?

c) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn đẳng thức:

Câu 5: (1 điểm) Cho phương trình: . Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa .

Câu 6: (1 điểm) Giải phương trình:

HẾT


Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp.HCM

    Trường THCS – THPT Bắc Sơn

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn : Toán       Lớp : 10      Thời gian làm bài : 90 phút

ĐỀ 4


Câu 1: (0.75 điểm) Tìm tập xác định các hàm số sau:

Câu 2: (1.25 điểm) Cho hàm số (P):

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (P)

Xác định , biết rằng (P) đi qua 2 điểm  

Câu 3: (3 điểm) Giải các phương trình sau:


Câu 4: (3 điểm) Trong mp Oxy, cho các điểm  

a) Chứng minh 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác.

b) Chứng minh tam giác ABC vuông. Tính diện tích tam giác đó?

c) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn đẳng thức:

Câu 5: (1 điểm) Cho phương trình: . Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa .

Câu 6 (1 điểm) Giải phương trình:

HẾT


Ma trận đề  kiểm tra học kì I – Lớp 10 – Môn Toán


Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức 

Tổng điểm /10

1

2

3

4

TL

TL

TL

TL


Hàm số

 

Câu 1a, b, c

0.75đ   3

0.75 đ

Hàm số bậc haiCâu 2 a,b

1.25đ  


2

1.25 đ

Phương trình


Câu 3a

                  1,0đ  

Câu 3b

                  1,0đ  

Câu 3c

1,0đ  


Câu 5

                1đ

Câu 6

                1đ  


        5 đ

Hệ trục toạ độCâu 4a

Câu 4c

1đ    


22 đ

Tích vô hướng


 

Câu 4b

1đ  


1

1 đ


0

0

6

3.75

5

4.25

2

2

13

10 đ


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

ĐỀ 1

Câu

ĐÁP ÁN

Điểm

Câu 1

a. ĐK:

    TXĐ:

0.25

b. ĐK:

     TXĐ:  

0.25

c. ĐK:

TXĐ:  

0.25

Câu 2

a. 

Bảng biến thiên

x

                  2                                                                                         

y

                        2


                                   Bảng giá trị:

x

0

1

2

3

4

y

-2

1

2

1

-2
Đồ thị:
0.25
0.5

b.

   

Từ (1) và (2): 

Vậy

0.250.25

Câu 3

a. ĐK:


0.25
0.250.25


0.25

b.

 

0.250.50.25

c. 

0.25

0.5
0.25

Câu 4

a.

Vậy 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác


0.5


0.5


b.

 

Vậy tam giác ABC vuông tại A


Diện tích tam giác ABC vuông tại A

 


0.5

0.5

c.

Gọi   

 0.5
0.5

Câu 5

Với phương trình có 2 nghiệm

Gọi một nghiệm của pt là a, nghiệm kia là 3a. Theo Viet

 

0.250.250.5

Câu 6

Đặt  

Phương trình (1) có dạng: 

 

Với , ta có:  

 

Với , ta có:  

 

Vậy tập nghiệm của phương trình:  

0.5
0.5ĐỀ 2

Câu

ĐÁP ÁN

Điểm

Câu 1

a. ĐK:

    TXĐ:


0.25

b. ĐK:

     TXĐ:  


0.25

c. ĐK:

TXĐ:  
0.25

Câu 2

a.

TXĐ: R

Bảng biến thiên

x

                                                                                                            

y

                         


                                       

Bảng giá trị:

x

-4

-3

-2

-1

0

y

-4

-1

0

-1

-4

Đồ thị


0.25
0.5

b.

   

Từ (1) và (2): 

Vậy


0.25


0.25

Câu 3

a. ĐK:


0.25
0.25

  


0.250.25

b.

 

0.25


0.50.25

c. 

0.250.5
0.25

Câu 4

a. 

Vậy 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác


0.5


0.5


b.

 

Vậy tam giác ABC vuông tại A


Diện tích tam giác ABC vuông tại A

 


0.5

0.5

c.

Gọi   

 0.5
0.5

Câu 5

Với phương trình có 2 nghiệm

Theo Vi-et:

 


0.250.25
0.5

Câu 6

Đặt  

 

Phương trình (1) có dạng: 

 

Với , ta có:  

 

Với , ta có: (PTVN)

Vậy tập nghiệm của phương trình:  

0.5


0.5


ĐỀ 3

Câu

ĐÁP ÁN

Điểm

Câu 1

a. ĐK:

    TXĐ:


0.25

b. ĐK:

     TXĐ:  


0.25

c. ĐK:

TXĐ:  


0.25

Câu 2

a.

TXĐ: R


Bảng biến thiên

x

                                                                                                            

y

                         


                                       


Bảng giá trị:

x

-1

0

1

2

3

y

-6

-3

-2

-3

-60.25
0.5

b.

   

Từ (1) và (2): 

Vậy


0.25


0.25

Câu 3

a. ĐK:


0.25
0.250.250.25

b.

 

0.250.50.25

c. 

0.25

0.5
0.25

Câu 4

a.

Vậy 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác


0.5


0.5


b.

 

Vậy tam giác ABC vuông tại A


Diện tích tam giác ABC vuông tại A

 


0.5

0.5

c.

Gọi   

 0.5
0.5

Câu 5

Với , pt luôn có 2 nghiệm

 

0.250.250.5

Câu 6

Đặt  

Phương trình (1) có dạng: 

 

Với , ta có:  

 

Với , ta có:  

 

Vậy tập nghiệm của phương trình:  
0.5

0.5


ĐỀ 4


Câu

ĐÁP ÁN

Điểm

Câu 1

a. ĐK:

    TXĐ:


0.25

b. ĐK:

     TXĐ:  


0.25

c. ĐK:

TXĐ:  
0.25

Câu 2

a.

TXĐ: R


Bảng biến thiên

x

                                                                                                            

y

                         


                                       


Bảng giá trị:

x

-1

0

1

2

3

y

-5

-2

-1

-2

-5

 


0.25
0.5

b.

   

Từ (1) và (2): 

Vậy

0.250.25

Câu 3


a. ĐK:


0.25
0.250.25


0.25

b.

 

0.250.50.25

c. 

0.25

0.5

0.25

Câu 4

a.

Vậy 3 điểm A, B, C lập thành một tam giác


0.5


0.5


b.

 

Vậy tam giác ABC vuông tại A


Diện tích tam giác ABC vuông tại A

 


0.5

0.5

c.

Gọi   

 0.5
0.5

Câu 5

với mọi m pt luôn có 2 nghiệm phân biệt

0.250.25


0.5

Câu 6

Đặt  

 

Phương trình (1) có dạng: 

 

Với , ta có:  

 

Với , ta có: (PTVN)

Vậy tập nghiệm của phương trình:  
0.50.5


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu