KIỂM TRA HỌC KÌ I –NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN TOÁN KHỐI 10 ( Thời gian 90 phút ) 


Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Họ tên thí sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lớp : . . . . . . . . .  SBD : . . . . . . . . . . .

KIỂM TRA HỌC KÌ I –NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN TOÁN KHỐI 10 

( Thời gian 90 phút ) 

Ngày kiểm tra : 

Số thứ tự :Giám thị 1

Giám thị 2 
Mật mã   :


Gíám khảo 1

Gíám khảo 2

Điểm bài kiểm tra

Mật mã   :Số thứ tự :Câu 1 (0,5 điểm).   Tìm   ?

Câu 2 (0,5 điểm).   Tìm   ?

Câu 3 (0,5 điểm).  Tìm   ?

Câu 4 (0,5 điểm).    Tìm   ?

Câu 5 (0,5 điểm).  Tìm tập xác định của hàm số

Câu 6 (0,5 điểm).  Tìm tập xác định của hàm số .

Câu 7 (0,5 điểm).  Cho Tìm tọa độ đỉnh của parabol. 

Câu 8 (0,5đ ). Xác định parabolbiết hoành độ đỉnh bằng 2 và đi qua điểm A(-2;-3).

Câu 9 (0,5 điểm). Giải phương trình:

Câu 10 (0,5 điểm).  Giải phương trình:
Câu 11 (0,5 điểm). Tìm m để phương trình có nghiệm. 

Câu 12 (0,5 điểm). Tìm m để phương trình có một nghiệm x = 2. Tìm nghiệm còn lại của phương trình.

Câu 13 (0,5 điểm). Cho 4 điểm A, B, C, D. Rút gọn biểu thức (Khoanh đáp án đúng).

Câu 14 (0,5 điểm). Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đoạn AM. Chứng minh rằng:

Câu 15(0,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho ΔABC có A(−2;1), B(3;4), C(1;−1). Tính

Câu 16 (0,5 điểm). Cho ΔABC có A( - 2; 1), B(1 ; 1), C( -1 ; 0). Tìm tọa độ điểm đối xứng của điểm A qua B

Câu 17 (0,5 điểm). Cho ΔABC có A( - 2; 1), B(1 ; 1), C( -1 ; 0). Tìm điểm D để ABCD là hình bình hành.

Câu 18 (0,5 điểm). Cho ΔABC có A( - 2; -1), B( 0 ;2), C(3 ; - 7). Tính

Câu 19 (0,5 điểm). Cho ΔABC có A(1 ; 2), B(1 ; - 2), C(5; - 2). Tính góc giữa hai vectơ và 

Câu 20 (0,5 điểm). Cho ΔABC có A(1 ; 2), B(1 ; - 2), C(5; - 2). Tìm N trên Ox để A; C; N thẳng hàng

-----------HẾT---------


ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I − NĂM HỌC: 2019- 2020 – MÔN: TOÁN 10


Câu 1. 

  

  •   ………...(0,5 đ)

Câu 2.   

  •   ……………(0,5 đ)

Câu 3.    🡪    ……………(0,5 đ)

Câu 4:   Tìm   

Câu 5.    🡪 Điều kiện:     

Câu 6.

 

Câu 7. 

Hoành độ đỉnh: ……………………………..0,25d

Tung độ đỉnh: ………………………..0,25d

Vậy:


Câu 8. 


Câu 9. 

Câu 10.

Vậy phương trình vô nghiệm………………………………0,25d

Câu 11.

Câu 12.

Câu 13.

Câu 14.

Câu 15.

Câu 16. Cho ΔABC có A( - 2; 1), B(1 ; 1), C( -1 ; 0). Tìm tọa độ điểm đối xứng của điểm A qua B

Gọi I là điểm đối xứng của A qua B ta có B là trung điểm AI

  (0,25đ) . ĐS : I(4; 1)  (0,25đ)

Câu 17. Cho ΔABC có A( - 2; 1), B(1 ; 1), C( -1 ; 0). Tìm điểm D để ABCD là hình bình hành.

Ta có (0,25đ) ⬄ . Vậy D(- 4 ; 0)   (0,25đ)

Câu 18. Cho ΔABC có A( - 2; -1), B( 0 ;2), C(3 ; - 7). Tính

(0,25đ)      (0,25đ)

Câu 19. Cho ΔABC có A(1 ; 2), B(1 ; - 2), C(5; - 2). Tính góc giữa hai vectơ và 

Gọi là góc 2 vecto  ( 

cos = 0   (0,25đ). Vậy góc cần tìm = 900    (0,25đ)

Câu 20. Cho ΔABC có A(1 ; 2), B(1 ; - 2), C(5; - 2). Tìm N trên Ox để A; C; N thẳng hàng

Gọi N(x ; 0)

A;C;N thẳng hàng ⬄ cùng phương

⬄ - 8 = -4(x – 1) ⬄ x = 3  (0,25đ). Vậy N(3 ; 0)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu