KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 12SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT DIÊN HỒNG

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN –  LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

 1. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng ?

A. Hàm số đồng biến trên R. B.Hàm số nghịch biến trên R.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

 1. Đường cong trong hình vẽ  là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào? 

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

C:\Users\SV\AppData\Local\Temp\geogebra.png

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. . B. . C. . D. .

 1. Hàm số có đạo hàm là

A. . B. .

C. . D. .

 1. Giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn bằng :

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh . Thể tích của lăng trụ đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Thể tích của khối nón có chiều cao và bán kính đáy

A. . B. . C. . D. .

                                                                                                     Trang 1- mã đề 121

 1. Cho là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ?

      A. . B. . C. . D. .

 1. Rút gọn biểu thức với .

A. B. C. D.

 1. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với độ dài đường chéo bằng , cạnh có độ dài bằng và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ?

A. . B. . C. . D.

 1. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 6 và diện tích xung quanh bằng . Thể tích  của khối nón là:

A.            B.                 C.             D.

 1. Gọi lần lượt là hoành độ các giao điểm của đường thẳng và đồ thị . Khí đó bằng:

A. 0 B. 2 C. D. 6

 1. Cho hình chóp S. ABC  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với , cạnh SA vuông góc với mặt đáy ( ABC). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy ( ABC) là . Tính thể tích V của khối chóp S. ABC . 

A. . B. . C. . D. .

 1. Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình

A.   . B.   . C. . D. .

 1. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng . Tính thể tích của khối chóp đã cho.

A. B. C. D.

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

                                                                                                     Trang 2- mã đề 121

 1. Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích của khối nón đã cho.

A. . B. . C. . D. .

 1. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm thực của phương trình

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối cầu có thể tích bằng (). Diện tích mặt cầu bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

 1. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

 1. Cho a, b là hai số thực khác 0.  Biết . Tính tỉ số

A. B. . C. D.

 1. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là (theo kết quả khảo sát các năm vừa qua). Nếu xem   là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t , hỏi vào ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất, số người nhiễm bệnh là bao nhiêu ? 

A. 500 B. 250 . C. 75. D. 600. 

 1. Biết là giá trị nhỏ nhất của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị sao cho . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

   A. . B. . C. . D. .

 1. Ông Bách dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu ông Bách gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ để mua một chiếc xe gắn máy trị giá triệu đồng

A. triệu đồng. B. triệu đồng. C. triệu đồng. D. triệu đồng. 

 1. Tích tất cả các nghiệm của phương trình  là :

A. B. C. D. 

                                                                                                     Trang 3- mã đề 121

 1. Hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Đường thẳng cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ , . Biết rằng , giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Một công ty một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm3..Với  chiều cao h và bán kính đáy là r.Tìm r để lượng giấy tiêu thụ ít nhất

A. B. C.   D.

 1. Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính vào một chiếc hộp hình trụ sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ ( tham khảo hình vẽ). Biết thể tích khối trụ là , thể tích của mỗi khối cầu bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hình trụ có chiều cao bằng . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng , thiết diện thu được có diện tích bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho phương trình ( là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình đã cho có nghiệm?

A. . B. . C. Vô số. D. .

 1. Cho , , là các số thực dương thỏa mãn điều kiện: , , . Tính giá trị .

A. . B. . C. . D. .

PHẦN TỰ LUẬN  (3.0 điểm): 

Trình bày lời giải bằng phương pháp tự luận đối với các câu sau đây:

                  Câu 9, Câu 14, Câu 15, Câu 18

-HẾT-

Trang 4- mã đề 121

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT DIÊN HỒNG

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN –  LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

 1. Cho là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ?

      A. . B. . C. . D. .

 1. Rút gọn biểu thức với .

A. B. C. D.

 1. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với độ dài đường chéo bằng , cạnh có độ dài bằng và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ?

A. . B. . C. . D.

 1. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 6 và diện tích xung quanh bằng . Thể tích  của khối nón là:

A.            B.                 C.             D.

 1. Gọi lần lượt là hoành độ các giao điểm của đường thẳng và đồ thị . Khí đó bằng:

A. 0 B. 2 C. D. 6

 1. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là (theo kết quả khảo sát các năm vừa qua). Nếu xem   là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t , hỏi vào ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất, số người nhiễm bệnh là bao nhiêu ? 

A. 500 B. 250 . C. 75. D. 600. 

 1. Biết là giá trị nhỏ nhất của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị sao cho . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

   A. . B. . C. . D. .

 1. Giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn bằng :

A. . B. . C. . D. .

                                                                                                     Trang 1- mã đề 122

 1. Cho hình chóp S. ABC  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với , cạnh SA vuông góc với mặt đáy ( ABC). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy ( ABC) là . Tính thể tích V của khối chóp S. ABC . 

A. . B. . C. . D. .

 1. Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình

A.   . B.   . C. . D. .

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Đường cong trong hình vẽ  là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào? 

A. B. C. D.

 1. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng . Tính thể tích của khối chóp đã cho.

A. B. C. D.

 1. Cho , , là các số thực dương thỏa mãn điều kiện: , , . Tính giá trị .

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

C:\Users\SV\AppData\Local\Temp\geogebra.png

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh . Thể tích của lăng trụ đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

                                                                                                     Trang 2- mã đề 122

 1. Thể tích của khối nón có chiều cao và bán kính đáy

A. . B. . C. . D. .

 1. Hàm số có đạo hàm là

A. . B. .

C. . D. 

 1. Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng ?

A. Hàm số đồng biến trên R. B.Hàm số nghịch biến trên R.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng


 1. Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích của khối nón đã cho.

A. . B. . C. . D. .

 1. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm thực của phương trình

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho phương trình ( là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình đã cho có nghiệm?

A. . B. . C. Vô số. D. .

 1. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

 1. Cho a, b là hai số thực khác 0.  Biết . Tính tỉ số

A. B. . C. D.

 1. Ông Bách dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu ông Bách gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ để mua một chiếc xe gắn máy trị giá triệu đồng

A. triệu đồng. B. triệu đồng. C. triệu đồng. D. triệu đồng. 

                                                                                                     Trang 3- mã đề 122

 1. Tích tất cả các nghiệm của phương trình  là :

A. B. C. D. 

 1. Cho khối cầu có thể tích bằng (). Diện tích mặt cầu bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

 1. Hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Đường thẳng cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ , . Biết rằng , giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Một công ty một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm3..Với  chiều cao h và bán kính đáy là r.Tìm r để lượng giấy tiêu thụ ít nhất

A. B. C.   D.

 1. Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính vào một chiếc hộp hình trụ sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ ( tham khảo hình vẽ). Biết thể tích khối trụ là , thể tích của mỗi khối cầu bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hình trụ có chiều cao bằng . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng , thiết diện thu được có diện tích bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

PHẦN TỰ LUẬN  (3.0 điểm): 

Trình bày lời giải bằng phương pháp tự luận đối với các câu sau đây:

                  Câu 2, Câu 7, Câu 11, Câu 13

-HẾT-

Trang 4- mã đề 122

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT DIÊN HỒNG

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN –  LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

 1. Đường cong trong hình vẽ  là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào? 

A. B. C. D.

 1. Hàm số có đạo hàm là

A. . B. .

C. . D. .

 1. Giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn bằng :

A. . B. . C. . D. .

 1. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là (theo kết quả khảo sát các năm vừa qua). Nếu xem   là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t , hỏi vào ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất, số người nhiễm bệnh là bao nhiêu ? 

A. 500 B. 250 . C. 75. D. 600. 

 1. Cho là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính vào một chiếc hộp hình trụ sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ ( tham khảo hình vẽ). Biết thể tích khối trụ là , thể tích của mỗi khối cầu bằng

A. . B. . C. . D. .

                                                                                                     Trang 1- mã đề 123

 1. Thể tích của khối nón có chiều cao và bán kính đáy

A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ?

      A. . B. . C. . D. .

 1. Cho , , là các số thực dương thỏa mãn điều kiện: , , . Tính giá trị .

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng ?

A. Hàm số đồng biến trên R. B.Hàm số nghịch biến trên R.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

 1. Gọi lần lượt là hoành độ các giao điểm của đường thẳng và đồ thị . Khí đó bằng:

A. 0 B. 2 C. D. 6

 1. Rút gọn biểu thức với .

A. B. C. D.

 1. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với độ dài đường chéo bằng , cạnh có độ dài bằng và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ?

A. . B. . C. . D.

 1. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 6 và diện tích xung quanh bằng . Thể tích  của khối nón là:

A.            B.                 C.             D.

 1. Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình

A.   . B.   . C. . D. .

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

C:\Users\SV\AppData\Local\Temp\geogebra.png

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. . B. . C. . D. .

                                                                                                     Trang 2- mã đề 123

 1. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng . Tính thể tích của khối chóp đã cho.

A. B. C. D.

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

 1. Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích của khối nón đã cho.

A. . B. . C. . D. .

 1. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm thực của phương trình

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho khối cầu có thể tích bằng (). Diện tích mặt cầu bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

 1. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

 1. Cho a, b là hai số thực khác 0.  Biết . Tính tỉ số

A. B. . C. D.

 1. Biết là giá trị nhỏ nhất của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị sao cho . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

   A. . B. . C. . D. .

 1. Ông Bách dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu ông Bách gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ để mua một chiếc xe gắn máy trị giá triệu đồng

A. triệu đồng. B. triệu đồng. C. triệu đồng. D. triệu đồng. 

                                                                                                     Trang 3- mã đề 123

 1. Cho hình trụ có chiều cao bằng . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng , thiết diện thu được có diện tích bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Tích tất cả các nghiệm của phương trình  là :

A. B. C. D. 

 1. Hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Đường thẳng cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ , . Biết rằng , giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho phương trình ( là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình đã cho có nghiệm?

A. . B. . C. Vô số. D. .

 1. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh . Thể tích của lăng trụ đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Cho hình chóp S. ABC  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với , cạnh SA vuông góc với mặt đáy ( ABC). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy ( ABC) là . Tính thể tích V của khối chóp S. ABC . 

A. . B. . C. . D. .

 1. Một công ty một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm3..Với  chiều cao h và bán kính đáy là r.Tìm r để lượng giấy tiêu thụ ít nhất

A. B. C.   D.


PHẦN TỰ LUẬN  (3.0 điểm): 

Trình bày lời giải bằng phương pháp tự luận đối với các câu sau đây:

                  Câu 8, Câu 12, Câu 19, Câu 34

-HẾT-

Trang 4- mã đề 123

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT DIÊN HỒNG

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN –  LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

C:\Users\SV\AppData\Local\Temp\geogebra.png

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. . B. . C. . D. .

 1. Hàm số có đạo hàm là

A. . B. .

C. . D. .

 1. Giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn bằng :

A. . B. . C. . D. .

 1. Hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Đường thẳng cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ , . Biết rằng , giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Một công ty một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm3..Với  chiều cao h và bán kính đáy là r.Tìm r để lượng giấy tiêu thụ ít nhất

A. B. C.   D.

 1. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh . Thể tích của lăng trụ đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Tìm tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

                                                                                                     Trang 1- mã đề 124

 1. Thể tích của khối nón có chiều cao và bán kính đáy

A. . B. . C. . D. .

 1. Gọi lần lượt là hoành độ các giao điểm của đường thẳng và đồ thị . Khí đó bằng:

A. 0 B. 2 C. D. 6

 1. Cho là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

 1. Tích tất cả các nghiệm của phương trình  là :

A. B. C. D. 

 1. Biết là giá trị nhỏ nhất của tham số  để hàm số  có hai điểm cực trị sao cho . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

   A. . B. . C. . D. .

 1. Cho phương trình ( là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình đã cho có nghiệm?

A. . B. . C. Vô số. D. .

 1. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ?

      A. . B. . C. . D. .

 1. Rút gọn biểu thức với .

A. B. C. D.

 1. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 6 và diện tích xung quanh bằng . Thể tích  của khối nón là:

A.            B.                 C.             D.

 1. Cho hình chóp S. ABC  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với , cạnh SA vuông góc với mặt đáy ( ABC). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy ( ABC) là . Tính thể tích V của khối chóp S. ABC . 

A. . B. . C. . D. .

 1. Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình

A.   . B.   .