Bài 3 - Đề Thi HKI lớp 9 Đồng Đen.(a-b)

..(a-b).

=(a-b)2

=(a-b)2

=(a-b)(a+b-a+b)

=(a-b)2b=2b(a-b)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu