Tính vi phân hàm 2 biến - Trang Ánh NôZ=sin(ex-y)+3x2y

Z'x=excos(ex-y)+6xy

Z'y=-cos(ex-y)+3x2

Ta thấy: Z'x, Z'y là các hàm so cấp nên nó lien tuc trên miền xác định. Do đó, Z khả vi trên miền xác định.

(luu ý các đạo hàm riêng lien tuc thi no moi kha vi nha)

dZ=Z'xdx+Z'ydy

= [excos(ex-y)+6xy]dx+[-cos(ex-y)+3x2]dy

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu