Bài Tập Căn Bậc Hai1. Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai:

Bµi 1: TÝnh

a)            b)          c)           d)    

e)             f)             g)        h)

i)    k)               l)

m)         n)   p)         q)

Bµi 2: TÝnh:

a)         b)     c)

d)         e)        f)

Bµi 3: Ph©n tÝch ra thõa sè

a)          b)  ( víi – 1 < a < 1 )  c)

d)                e)                   f)

Bµi 4: Rót gän:

a) A=  víi a < 0              b) B =  víi

c) C =  víi x < - 3                d) D =  víi a < 2

Bµi 5: Rót gän biÓu thøc:

a) A =  víi x > 0; y < 0                b) B =   víi x > - y

c) C =  víi a > 0    d) D =  víi 

Bµi 6: Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

a)            b)             c)

d)    e) f)

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu