Vẽ đồ thị hàm số Bậc HaiDạng 1: Vẽ đồ thị hàm số

Bài 1: Vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) y = 2x – 5 ;                                   b) y = - 0,5x + 3

Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 khi:

a) a = 2 ;                                                     b) a = - 1.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu