Hệ đối xứng loại IIDạng 2: Hệ đối xứng loại II

Ví dụ: Giải hệ phương trình

Bài tập tương tự:

Giải các hệ phương trình sau:

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu