Bai giai cau 14 bCâu 14/b Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m∈R
Ta có ma trận hệ số:Với 3m-420 hệ vô nghiệm.
Với 3m-42=0=>m=14 thì hệ trở thành:

Rank=3 nên hệ vô số nghiệm phụ thuộc 4-3=1 tham số:
Từ phương trình 3 suy ra: x4=-4
Từ phương trình 2 suy ra: -x3+x4=0=> x3=x4=-4
Đặt x2=a, với a∈R. Thay vào phương trình 1 ta được:
X1+2x2-3x3+4x4=1
=>x1=1-2x2-3x3+4x4=1-2a-12+16=5-2a
Vậy ta có nghiệm:
(x1,x2,x3,x4)=(5-2a,a,-4,-4)

Có sai sót gì thì comment phía dưới nha. Coppy kí hiệu toán phí dưới và past vào, nếu muốn viết công thức toán.

∆ Δ   √   x² ¹ ∫ π ×   | | , ,
 ≤ ≥ − ± , ÷ ° ≠  ∞, ≡ ,  , ∑,,
¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a 
Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й
½ 
  ¼  ¹ ²            ⁿ    
₄₅            ∏ ∑  ,∫ ∫
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu