Vật lý 12Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm nút gần A nhất, M là trung điểm của AB, phân tử tại M dao động với biên độ 6mm, với AB = 15 cm. I là một điểm trên dây cách M 1 đoạn 5cm. Biên độ của phân tử tại I là
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu