Bài tập Sinh Học KhóXét 1 gen gồm 2 alen (A ,a) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tỉ lệ của alen A trong giao tử 

đực của quần thể ban đầu là 0,4. Qua ngẫu phối, quần thể F5 đạt cân bằng với cấu trúc di 

truyền là 

0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tỉ lệ mỗi alen ( A,a) trong giao tử cái ở quần thể ban đầu là?
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu