Toán Tam Giác
Cho tam giác ABC có AB<BC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho BD=BC. Tia phân giác của góc ABC cắt AC và DC lần lượt tại E và F. Chứng minh:
a)Tam giác DBE = Tam giác CBE
b) F là trung điểm CD và BF vuông góc CD
c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để DE vuông góc BC tại trung điểm M của BC
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu