Toán lớp 6Tong S= 3^0 + 3^2 + 3^4 + 3^6 + 3^8 + ...............+ 3^2006 + 3^2008 tan cung bang chu so nao ? vi sao?
Giải:
Ta có:
30+32=1+9=10
34+36=34(30+32)=34.10
38+310=38(30+32)=38.10
….
….
32006+32008=32006(30+32)=32006.10
=>S=(30+34+38+….+32006).10

Vậy số tận cùng là 0.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu