Hóa Đại CƯơng – Câu 5Hóa Đại CƯơng – Câu 5
5. Nguyên tử nguyên tố A có tổng số electron trên các phân lớp P là 5, nguyên tử nguyên tố B có tổng hạt mang điện nhiều hơn tổng hạt mang điện của A là 6 hạt.
a. xác định vị trí của A,B trong bảng HTTH
b. xác định 4 số lượng tử của e ngoài cùng.
Giải:
A: 1s22s22p5=>e=9=>z=9.
 
 


Tổng số hạt mang điện của A là: e+p=9+9=18
=> Tổng số hạt mang điện của B là: e+p=18+6=24
=>e=p=12=>Z=12
B: 1s22s22p63s23p2.
 a. A được xếp trong bảng HTTH như sau:
vị trí: Ô thứ 9, phân nhóm chính nhóm 7A. ở chu kì 2.
B được xếp trong bảng HTTH như sau:
Vị trí: ô thứ 12, phân nhóm chính nhóm 4A. ở chu kì 3.
b. bốn số lượng tử của A:
n=2, l=1, m=0, s=-½
bốn số lượng tử của B:
n=3, l=1, m=0, s=½
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu