Viết phương trình đường thẳngDạng 2: Viết phương trình đường thẳng

Bìa 1: Viết phương trình đường thẳng (d) biết:

a) (d) đi qua A(1 ; 2) và B(- 2 ; - 5)

b) (d) đi qua M(3 ; 2) và song song với đường thẳng (D) : y = 2x – 1/5.

c) (d) đi qua N(1 ; - 5) và vuông góc với đường thẳng (d'): y = -1/2x + 3.

d) (d) đi qua D(1 ; 3) và tạo với chiều dương trục Ox một góc 300.

e) (d) đi qua E(0 ; 4) và đồng quy với hai đường thẳng

f) (D): y = 2x – 3; (D'): y = 7 – 3x tại một điểm.

g) (d) đi qua K(6 ; - 4) và cách gốc O một khoảng bằng 12/5 (đơn vị dài).

Bài 2: Gọi (d) là đường thẳng y = (2k – 1)x + k – 2 với k là tham số.

a)     Định k để (d) đi qua điểm (1 ; 6).

b)    Định k để (d) song song với đường thẳng 2x + 3y – 5 = 0.

c)     Định k để (d) vuông góc với đường thẳng x + 2y = 0.

d)    Chứng minh rằng không có đường thẳng (d) nào đi qua điểm A(-1/2 ; 1).

Chứng minh rằng khi k thay đổi, đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu