Tích Phân Bất Định - Bài 1Tính tích phân bất định

+

 

=+

=dx+

=+

=+ln++C

Đặt Io=

Đặt x-1==>x==>dx=dt

Thay vào Io ta được:

Io=

=

Vậy

I=+ln +

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu