TAM GIÁC ĐỒNG DẠNGCHỦ ĐỀ 5: CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG VÀ CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC.

Bài 1:

Cho đường tròn (O) và dây AB. M là điểm chính giữa cung AB. C thuộc AB, dây MD qua C.

a)  Chứng minh MA2 = MC.MD.

b) Chứng minh MB.BD = BC.MD.

c)  Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tiếp xúc với MB tại B.

d) Gọi R1, R2 là bán kính các đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và ACD. Chứng minh R1 + R2 không đổi khi C di động trên AB.

Bài 2:

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R và một điểm M trên nửa đường tròn (M khác A, B). Tiếp tuyến tại M của nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại A, B  lần lượt ở C và E.

a)  Chứng minh rằng CE = AC + BE.

b) Chứng minh AC.BE = R2.

c)  Chứng minh tam giác AMB đồng dạng với tam giác COE.

d) Xét trường hợp hai đường thẳng AB và CE cắt nhau tại F. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên AB.

+ Chứng minh rằng: .

+ Chứng minh tích OH.OF không đổi khi M di động trên nửa đường tròn.

Bài 3:

Trên cung BC của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC lấy một điểm P bất kì. Các đường thẳng AP và  BC cắt nhau tại Q. Chứng minh rằng: .

Bài 4:

Cho góc vuông xOy. Trên tia Ox đặt đoạn OA = a. Dựng đường tròn (I ; R) tiếp xúc với Ox tại A và cắt Oy tại hai điểm B, C. Chứng minh các hệ thức:

a) .

b) AB2 + AC2 = 4R2.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu