Toán 10 HKIBài 1 : tìm m để pt sau có nghiệm
3x-m-1/√ (x-1) + √ (x-1) = 2x+3m-3/√ (x-1)
Bài 2 giải pt (x+3)^4+(x+5)^4=16
Bài 3 G là trọng tâm Tam giác ABC chứng minh.
Vecto ( GA.GB+GB.GC+GC.GA) = -1/6(a^2+b^2+c^2)
Bài 4 Tìm m để pt sau có 3 nghiệm : l x-2 l - l x+2 l=m-x 
Bài 5 Cho tam giá ABC. cmr ta có sinC=sinA.cosB+sinB.cosA
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu