Bài Hóa Khó lớp 10Cho mot dong khi CO di qua mot ong su chua a gam FeO du dot nong. Sau khi phan ung hoan toan ta thu duoc b gam chat ran con lai trong ong. Hoa tan het b gam nay vao H2SO4 dac, nong thu duoc V lit khi o DKTC
a) Viet PTHH da xay ra? Tinh V theo a va b
b)Tinh a,b biet rang:
- Neu hoa tan b gam vao HCl du, lay phan dung dich dem co can duoc chat ran X. Hoa tan X vao dd hon hop gom KMnO4 va H2SO4 du, thu duoc 0.672 lit khi o DKTC
- Neu cho b gam do vao dung dich AgNO3 du thi duoc 17.52 gam chat ran
Giải:
CO+FeOàFe+CO2.
nO…..nO….nO… nO
Khối lượng oxi: m=a-b (g).
=>nO=(a-b)/16 mol.
Sô mol của FeO: nFeO=a/72 mol
=>số mol FeO còn lại sau phản ứng với CO là:
n’=a/72-(a-b)/16=b/16-7a/144
ta có:
FeàFe3++3e
nO…………3nO
Fe2+à Fe3++e
n’…………...n’

S+6+2eàS+4  (SO2)
x…..2x
áp dụng bảo toàn mol e:
2x=n’+3nO= b/16-7a/144+3[(a-b)/16]
=>2x=5a/36-b/8
=>2x=(10a-9b)/72
=>x=(10a-9b)/144
=>V=x.22,4=.22,4(10a-9b)/144=7(10a-9b)/45 (lít)
b. khi cho vào HCl thì ta thu được: FeCl2.
10FeCl2+24H2SO4+6KMnO4à5Fe2(SO4)3+6MnSO4+3K2SO4+10Cl2+24H2O
0,03…………………………………………………………………0,03
Số mol Cl2: n=0,672/22,4=0,03 mol
=>số mol FeO ban đầu là 0,03=>a=0,03.72=2,16 g.
Khi cho vào AgNO3.
Fe+3Ag+àFe3++3Ag
x…………………3x
Khối lượng còn lại 17,52 có cả Ag và FeO không phản ứng.
Ta có hệ:
Gọi x là số mol Fe, y là số mol FeO ta có:
X+y=0,03 (bằng số mol Fe trong hỗn hợp ban đầu)
3x.108+72y=17,52
Hệ nghiệm âm, câu b sai rồi.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu