Phương trình có ẩn số ở mẫu



Dạng 1: Phương trình có ẩn số ở mẫu.

Giải các phương trình sau:

 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu