Bài Hóa Học 12 - Huy Phạnhòa tan 24g X gồm Al và Zn tỉ lệ về số mol 1:5 trong dd HNO3 thấy thoát ra 8,96 (lít) hỗn hợp NO và NO2 (có tỉ khối hơi so với H2 là 21) và dd m(g) muối . Tính m on Đặt Câu Hỏi
giải:
AlàAl3++3e
0,6……….1,8
ZnàZn2++2e
0,12………0,24
N+5+3eàN+2
0,1..0,3
N+5+2eàN+3 (NH4NO3)
v…..2v…..v
N+5+eàN+4.
0,3..0,3
Gọi a là số mol Alà số mol Zn=5a
=>27a+65.5a=24=>a=352a=24=>a=3/44 số mol xấu, sai đề, phải sửa lại tỉ lệ của Zn:Al=1:5
Gọi a là số mol Zn=>5a là số mol Al
=>65a+27.5.a=24=>a=0,12 mol.
=> nZn=0,12, nAl=0,6.
Số mol hỗn hợp khí: n=8,96/22,4=0,4 mol.
M của hỗn hợp khí:M=21.2=42
Gọi x là số mol NO, y là số mol NO2 ta có:
X+y=0,4 và 30x+46y=42.(x+y)
=>x+y=0,4 và 30x+46y=42.0,4=16,8
Giải hệ trên ta được:
X=0,1 và y=0,3
Áp dụng định luật bảo toàn mol e ta có:
1,8+0,24=0,3+2v+0,3=>v=0,72 mol.
ở đây ta lưu ý: e-=NO3- (Al, Zn bỏ e và lấy góc NO3)
mmuối=mhỗn hợp+mNO3+mNH4NO3

=24+2,04.62+0,72.80=208,08 g.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu