Biến đổi đơn giản căn thứcDạng 2: Biến đổi đơn giản căn thức.

Bài 1: Đưa một thừa số vào trong dấu căn.

Bài 2: Thực hiện phép tính.

Bài 3: Thực hiện phép tính.

Bài 4: Thực hiện phép tính.

Bài 5: Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 6: Rút gọn biểu thức:

Bài 7: Rút gọn biểu thức sau:

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu