Bài tập Hóa Học Hay6,32 gam X gồm Fe3O4 và CuO cho qua H2 dư đc chất Rắn Y và 1,62 gam H2O. Cho Y td hết vs HNO3 2M đc 2,24 lit NO và NO2. Thể tích HNO3 tối thiểu cần dùng là?
Giải:
Fe3O4à3Fe+4O
x………….3x…..4x
CuOàCu+O
y……………..y
H2O---àO
0,09……0,09
Ta có hệ:
232x+80y=6,32
4x+y=0,09
=>x=0,01, y=0,05=>nFe=3x=0,03, nCu=y=0,05
FeàFe3++3e
0,03……….0,09
CuàCu2++2e
0,05…………0,1
ở đây ta không cần tính cụ thể:
số mol hỗn hợp khí:
n=2,24/22,4=0,1
số mol NO3-=số mol e=0,1+0,09=0,19 mol
vậy tổng số mol N là: 0,1+0,19=0,29 mol
=>VMin=n/CM=0,29/2=0,145 lít=145 (ml)

Còn nếu muốn giải cụ thể thì làm tiếp:
N+5+3eàN+2.
a……3a….a
N+5+eàN+4.
b…..b…..b
số mol hỗn hợp khí:
n=2,24/22,4=0,1
vậy ta có hệ:
3a+b=0,1+0,09=0,19
a+b=0,1
=>a=0,045, b=0,055

Tới đây chịu khó viết phương trình cụ thể là có đáp án, hãy tự làm và kiểm tra với đáp án ở trên nhé.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu